Ohrožené památky

Vybrané ohrožené památky

Klasicistní skulptura typu Stolice boží milosti z roku 1811 realizovaná v barokním pojetí je sekundárně umístěná v areálu kostela.

Kvalitní vrcholně barokní sousoší Piety z roku 1726, původně umístěné u silnice za Chvalovicemi, tvoří dnes sochařskou dominantu v areálu kostela sv. Víta...

Monumentální kamenný kříž, druhotně umístěný severně u kostela sv. Víta, je kvalitní klasicistní kamenicko-sochařskou prací z přelomu 18. a 19. století.

Kostel sv. Jiljí v jihomoravské obci Našiměřice (okres Znojmo) je mimořádně významná gotická sakrální architektura vystavěná v druhé čtvrtině 14....

Vila situovaná v atraktivní lokalitě mezi ulicemi Drobného a Černopolní, v těsné blízkosti vily Tugendhat, byla postavena v roce 1863 pro brněnského stavitele...

Doklad feudálního sídla - hradu dvorcové dispozice - v torzální podobě z období 1. třetiny 14. století - 1. čtvrtiny 15. století je hodnotnou archeologickou...

Jeden z mála dochovaných představitelů nejranějšího horizontu klasicistní zástavby starobrněnského předměstí tvoří vysoce hodnotnou kulturně-historickou...

Hodnotný doklad pozdně barokní boží muky z pol. 18. století s bohatě tvarovaným podstavcem se štukovými dekory, reliéfy a vyloženou římsou. Ikonograficky a...

Historický areál barokních budov loveckého zámečku Ferdinandsko z roku 1757, vystavěného olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem hrabětem Troyerem z...

Vesnická usedlost se sýpkovým polopatrem z konce 19. století je historicky významným typologickým dokladem zástavby vernakulární architektury obce.

Zámek v Miroslavi je objektem s bohatým stavebním vývojem, odrážejícím nejen společenské a ekonomické postavení samotných majitelů, ale v širším...

Kvalitní skulpturální kompozice brněnského sochaře Antonína Rigy, který se podílel na výzdobě klášterního kostela sv. Máří Magdaleny.

Přízemní architektura se salmovským znakem, která je výraznou prostorově-hmotovou součástí areálu zámku ve Velkých Opatovicích.

Areál s dvěma barokními zámeckými budovami, sýpkou a parkem je dokladem skromnějšího venkovského feudálního sídla.

Velkoryse pojatý trojkřídlý pavlačový dům, jedinečný doklad bytové architektury pro chudší vrstvy obyvatelstva.

Hodnotný kostel středověkého původu spjatý s komendou řádu německých rytířů.

Pozdně gotická boží muka, v kontextu Moravy s nejbohatší a nejkvalitnější sochařskou výzdobou.

Objekt neogotické oranžerie situovaný na jižní terase areálu hradu Veveří.

Objekt neogotického skleníku situovaný na jižní terase areálu hradu Veveří.

Přízemní objekt situovaný ve dvoře areálu bratrského sboru.

Torzo barokního kříže.

Barokní socha v zahradě zámku Slavkov – Austerlitz

Barokní váza v zahradě zámku Slavkov - Austerlitz

Barokní stavba z poloviny 18. století, jeden z dokladů hospodářského rozmachu althanovského panství.

Pilíř se sochou Umírajícího sv. Františka Xaverského původně stojící v polní krajně severně od Dyjákovic, nyní uložen v torzálním stavu u kaple sv....

Stavba pivovaru je nedílnou součástí souboru nemovitostí zámku ve Velkých Němčicích. Jedná se o památkově hodnotný objekt s dochovanou původní pozdně...

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním...

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

Renesanční zámek byl postaven koncem 16. století pány z Vlašimi pravděpodobně na místě starší gotické tvrze na terénní hraně nad říčkou Olešnou.

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl upraven a rozšířen přestavbami v baroku a v 19. století.

Opevněné vesnické sídlo z období středověku má podobu obytné budovy s patrovou sýpkou vetknutou do částečně podsklepené disposice.

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...

Parkový zděný letohrádek v přírodně krajinářském areálu stojí severovýchodně od zámku Uherčice.

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského...