Program restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.  Prioritou jsou památky v havarijním stavu. O dotaci na následující rok může požádat vlastník movité kulturní památky na příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu do 20. 6. příslušného roku. Do konce června jsou žádosti prostřednictvím územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu doručeny na Ministerstvo kultury ČR. Maximální předpokládaná výše finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR činí 90 % předpokládaných nákladů na obnovu movité kulturní památky.