Havarijní program

Z Havarijního programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení naléhavých oprav stavebních kulturních památek.

Finanční prostředky jsou určeny na záchranu nemovitých památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, na opravy krovů, střech atd. Do tohoto programu mají být zařazovány akce obnovy, které nelze podporovat z Programů městských památkových rezervací a zón, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické a krajinné památkové zóny. Termín pro předložení žádosti je každý rok do konce měsíce ledna a podává se na jedotlivá  odborná pracoviště Národního památkového ústavu s přiložením veškerých povinných příloh, které jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR. Komise havarijního programu těchto pacovišť doporučuje k zařazení akcí obnovy kulturních památek do havarijního programu Ministerstav kultury ČR s návrhem na výši finanční podpory. O poskytnutí příspěvku rozhoduje výlučně Ministerstvo kultury ČR.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Vícha

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 189, 724 663 719
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Narodil se v lednu roku 1978 v Brně do rodiny profesionálních pracovníků památkové péče. Po studiu pětiletého maturitního oboru Rekonstrukce a obnova staveb na SPŠ stavební v Brně absolvoval v bakalářském studijním programu studium věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a posléze vystudoval magisterský obor Muzeologie na filozofické fakultě téže univerzity. V roce 2002 byl zaměstnán ve Státním památkovém ústavu v Brně (předchůdce NPÚ, ÚOP v Brně) jako specialista pro technické památky a industriální dědictví, později také jako garant památkové péče vybraných území v kraji Vysočina. Od roku 2008 se stal pracovníkem nově vzniklého územního odborného pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina se sídlem v Telči. Zde byl územním garantem části kraje, specialistou pro technické památky a vedoucím oddělení garantů území. Podílel se na realizaci projektu „Dědictví Vysočiny“ – webový portál s databází pozoruhodných objektů v kraji. V roce 2010 byl jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond, byl také zástupcem územního konzervátora a garantem obnovy národních kulturních památek a dalších vybraných památek v kraji Vysočina. Působil v redakční radě, interní komisi památkové péče, komisi pro posuzování návrhů na prohlášení věcí kulturní památkou i komisích pro doporučení financování z programů MK ČR. Účastnil se aktivit projektu Fakulty restaurování UPa v Litomyšli „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ i pilotního vzdělávacího cyklu Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze „Dějiny umění pro NPÚ“. Byl členem týmu, který jako dvouletý projekt s podporou OPVK připravil a úspěšně realizoval pilotní běh vzdělávacího programu „Obnova kulturního dědictví – Řemeslná obnova historických staveb“. Podílel se na přípravě edukačních materiálů v rámci projektu subvencovaného z programu Podpora pro památky UNESCO. Z rodinných důvodů na funkci vedoucího OPPF NPÚ, ÚOP v Telči rezignoval, předal agendu a na podzim roku 2015 využil nabídky vrátit se na územní odborné pracoviště NPÚ v Brně k specializaci na technické památky a industriální dědictví. Od počátku roku 2016 zde vedl oddělení specialistů a od 1. 8. 2016 byl jmenován vedoucím Odboru péče o památkový fond NPÚ, ÚOP v Brně. Dlouhodobě se snaží využívat možností dalšího vzdělávaní a získané poznatky dále předávat. Zajímá se především o problematiku související s technickými památkami, materiály a technologiemi v praxi stavební obnovy, tvorbou památkového fondu a legislativním prostředím péče o kulturní dědictví.