Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

Narozen 1958. Absolvent gymnázia, studium dějin umění a estetiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě (1977–1981) a od doby ukončení studia činnost v organizacích státní památkové péče v různých oblastech a funkcích. Další vzdělání: státní zkouška z jazyka anglického a německého. První zaměstnání v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, později ve Slovenském ústavu památkové péče v Bratislavě, pracovník oddělení dokumentace, terénní pracovník, posléze garant vybraných městských památkových rezervací, garant restaurátorských prací a od roku 1988 vedoucí oddělení uměleckých umělecko-řemeslných památek a památek historie. Koordinátor přípravy prvních návrhů na prohlášení kulturních památek za součást světového kulturního dědictví UNESCO v letech 1991/1992.
V letech 1989–1991 postgraduální studium umělecké dílo minulosti na Karlově univerzitě v Praze, specializace průzkumy památek.
V letech 1991–1993 externí učitel na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, katedře restaurování, semináře dějin památkové péče a restaurování. Od roku 1993 odborný pracovník Památkového ústavu v Brně. V roce 1995 manažerský kurs památkové péče v Utrechtu (Nizozemsko).
V letech 1998–2006 vedoucí oddělení specialistů Státního (Národního) památkového ústavu v Brně. Mezi lety 1997–2007 člen pracovního týmu programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR, 1997–2001 člen komise pro restaurování, poradního orgánu Ministerstva kultury České republiky pro oblast restaurování kulturních památek, od téhož roku člen redakční rady časopisu Zpráva Památkového ústavu v Brně, nyní Památková péče na Moravě.
Od roku 2005 člen vědecké rady a odborně metodické komise Památkového úřadu Slovenské republiky v Bratislavě, od roku 2006 člen památkové rady při Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Kroměříži.
Náměstek pro výkon památkové péče ÚOP v Brně od 1. 8. 2006.
Od roku 2007 tajemník památkové rady při brněnském územním odborném pracovišti NPÚ. Publikace především na téma středověká a renesanční architektura, průzkumy staveb, prezentace historické architektury a restaurování uměleckých děl, teorie dokumentace restaurátorských prací na stránkách tuzemských a zahraničních periodik.
Od 1. 1. 2013 jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond; ředitelem územního odborného pracoviště v Brně jmenován 8. 3. 2013.