Dotační programy

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Rovněž pro vás mohou být zajímavé dotační prostředky Jihomoravského kraje.

Finanční podpora obnovy památkového fondu z veřejných zdrojů v Jihomoravském kraji

Základní přehled o možnostech pomoci

Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel, obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu.
Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví. Některé dotace lze využívat na celém území České republiky, jiné se věnují jen určitému regionu. Dotace lze rozlišovat na časově omezené nebo průběžné a dělí se podle druhu a výše finančních prostředků.

Obecně platí, že finanční podpora není nárokovatelná, vždy je nutná spoluúčast vlastníka financované věci, podpořit je možné pouze obnovu památkově hodnotných konstrukcí a neuznatelné jsou náklady na novostavby, přístavby, modernizace, apod. K žádosti o finanční podporu je třeba mít vydané závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k akci obnovy, která je předmětem finanční podpory. Je nezbytné splnit podmínky poskytovatele dotace.

Z Evropské unie

Evropská unie poskytuje finanční prostředky pro širokou škálu projektů a programů, které se týkají např.: regionálního a urbanistického rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova, výzkumu a inovací. Tyto prostředky je možné využít také pro obnovu památkového fondu naší země.

Finanční prostředky EU

Integrovaný regionální operační program

Ze státního rozpočtu

Informace o programech Ministerstva kultury, předepsané formuláře žádostí, požadavky na přílohy žádostí a termíny pro podání žádosti poskytne Ministerstvo kultury a jsou k dispozici též na těchto internetových stránkách Ministerstva kultury.  Při zpracovávání žádosti může vlastníkovi kulturní památky poskytnout bezplatnou odbornou pomoc také Národní památkový ústav, resp. jeho jednotlivá územní odborná pracoviště nebo úseky státní památkové péče na městských úřadech obcí s rozšířenou působností.

1. Program záchrany architektonického dědictví

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou nejcennější součástí architektonického dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

2. Havarijní program

Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb – kulturních památek.

3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí - společně s vlastníkem - na obnově kulturní památky.

4. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se ve vesnických památkových rezervacích a ve vesnických a krajinných památkových zónách (zejména památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a božích muk).

5. Program restaurování movitých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech).

6. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

7. Program Podpora pro památky UNESCO

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008. Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.

8. Program Kulturní aktivity v památkové péči

Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Z rozpočtu kraje

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji

Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče

Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační podprogram je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově.

Individuální dotace JMK

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Z rozpočtů jednotlivých obcí

Jen některé obce disponují cíleným programem pro podporu obnovy památkového fondu. Ostatní obce je možné žádat o finanční pomoc podle obecných dotačních zásad nebo individuálně. Obce poskytují podporu na základě rozhodnutí municipality s ohledem na bonitu obecního rozpočtu a obecní priority. Menší obce si zpravidla nemohou dovolit účinnou podporu z vlastních finančních zdrojů. Zde uvádíme odkazy jen na programy podpory památek.

Brno
Boskovice

Nadace

Další možností je využití dotačních grantů nadací, které zaměřují svůj zájem také na památkovou péči. Jsou to např: