Publikační činnost a bulletin

Publikace NPÚ, ÚOP v Brně

Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae tutela
Bulletin Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně

Jedním s možných způsobů komunikace instituce s veřejností je forma publikace – sborníku, přinášejícího v přístupné formě oborové informace a zároveň zprostředkujícího myšlenky péče o kulturní dědictví. Tato úvaha stála za rozhodnutím brněnského pracoviště (Památkový ústav v Brně), v době, kdy byl u nás internet v plenkách, a redakční rada v roce 1995 připravila pilotní číslo sborníku, označené jako nulté. V úvodním slovu redakce je deklarován cíl uvést do problematiky ochrany památek a otevřít diskusi, která by pomohla řešit rozpory, a která by hledala společnou cestu v boji s časem, dobou a nekompetentností.

Od té doby se sborník (do roku 2002 pod názvem Zprávy Státního památkového ústavu v Brně, od roku 2003 nazvaný Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae tutela  a vydávaný Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Brně) stal standardním komunikačním prostředkem brněnského pracoviště státní památkové péče, zpravujícím o dění na území jižní Moravy s přesahem do sousedních regionů; periodikum tedy od roku 1997, kdy vyšlo 1. číslo, přinášelo formou studií, zpráv a aktualit informace o památkovém fondu, jeho obnově i nových poznatcích a rovněž o činnosti pracoviště. Vycházela čísla s „průřezovým“ obsahem o dění na poli péče o kulturní dědictví, zároveň též monotematická s užším zaměřením na jednotlivé typy či kategorie památek (technické památky, nástěnné malby, papír...). Též prozatím poslední číslo 19 z roku 2017 je zaměřeno na otázky sakrálních památek.

Nyní přistupujeme ke zveřejnění starších sborníků, většinu již delší dobu rozebraných, na webových stránkách NPÚ, abychom umožnili zájemcům komfortnější přístup.

V Brně, březen 2018

Metodické publikace MCMA

Metodické centrum moderní architektury v Brně vydává metodické publikace k tematice poznávání a obnovy památek architektury 20. století.

Metodickým publikacím je věnována samostatná stránka.

Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí

Cílem projektu v rámci programu NAKI (kód DF13P01OVV019, doba řešení 2013–2016) byla identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny kulturní krajiny zrozené v období baroka, která výrazně přetvořila význam a vzhled krajinného rámce novověké společnosti.

K průzkumu byly vybrány dvě, svým způsobem unikátní, lokality pohraničního území Mikulovska a východního Znojemska. Tato území jsou unikátní pozoruhodným zachováním a variabilitou až heroických tvůrčích snah raně novověkého člověka vtisknout okolní krajině pečeť svého duchovního génia. Součástí projektu bylo vytvoření digitální mapové rekonstrukce barokní kulturní krajiny včetně již jen částečně dochované osnovy komunikací spojujících jednotlivé významné lokality a objekty kultu; byl vytvořen soupis dochované drobné sakrální architektury, soch a dalších uměleckohistorických děl. Prostřednictvím archivního bádání byly dále řešeny otázky spojené se vznikem a formováním předmětné kulturní krajiny se zřetelem na budování sakrálních staveb a vkládání exteriérových uměleckých děl do krajinného rámce a na ekonomiku zrodu a fungování v čase se proměňujících forem řešené kulturní krajiny včetně otázky investic a zisků plynoucích ze zkoumané kulturní krajiny ve vazbě na změny „paradigmatu“ krajiny zejména ve druhé polovině 20. století a v současnosti.

Publikace ke stažení (PDF)

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti

Cílem projektu v rámci programu NAKI (kód DF13P01OVV016, doba řešení 2013 – 2017) bylo zpracování metodik pro optimální dlouhodobé uchovávání movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí a památkových objektů. Záměrem bylo zhodnocení současných technologií a systémů ochrany tohoto dědictví z pohledu preventivní péče a návrh jejich optimalizace. Pozornost byla věnována též postupům snižujícím energetickou náročnost uchovávání movitostí. Metodiky byly formulovány na základě vyhodnocení konkrétních muzejních objektů a kulturních památek.

Publikace ke stažení (PDF)

Další publikační činnost NPÚ, ÚOP v Brně

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Radmila Stránská

  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 143, 728 262 968
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Taťána Bráblíková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 216, 773 759 285
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504