Územní odborné pracoviště NPÚ v Brně se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Jihomoravského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc. Při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Ohrožené památky

 • Venkovskou usedlost hákového půdorysu s představeným rizalitem, tzv. žudrem, před uliční průčelí tvoří podélně orientovaný obytný dům stojící na území bývalého německého...

 • Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

 • Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

 • Náročná barokní drobná sakrální architektura klasicizujících forem z roku 1749 představuje hodnotnou kulturněhistorickou památku, dokládající recepci slohových prvků v...

 • Renesanční zámek byl postaven koncem 16. století pány z Vlašimi pravděpodobně na místě starší gotické tvrze na terénní hraně nad říčkou Olešnou.

 • Původně renesanční zámek z konce 16. století byl upraven a rozšířen přestavbami v baroku a v 19. století.

 • Opevněné vesnické sídlo z období středověku má podobu obytné budovy s patrovou sýpkou vetknutou do částečně podsklepené disposice.

 • Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

 • Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata...

 • Parkový zděný letohrádek v přírodně krajinářském areálu stojí severovýchodně od zámku Uherčice.

 • Jednolodní kaple s odsazeným půlkruhovým závěrem a klasicizujícím členěním fasád byla zachycena už na mapě stabilního katastru z roku 1876 a je posledním stavebním...

 • Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

 • Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

 • V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

 • Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

 • Tvarově harmonická klasicizující šlechtická hrobka hrabat d΄Harnoncourt-Unversagt (později hrabat Deymů ze Stříteže) z poslední čtvrtiny 19. století představuje významný...

 • Jedná se o typologicky velmi zajímavý soubor pozdně barokních a klasicistních staveb (datace na štítu je 1808).

 • Rezidence sloužila jako správní centrum bývalého kláštera premonstrátů v Louce u Znojma. Podle zmínek v historických pramenech byla využívána taktéž jako klášterní...

 • Štítem k hlavní komunikaci orientovaný jednopatrový dům reprezentuje typ vinařského domu s prostornou, valeně zaklenutou lisovnou v přízemí a s bytem v patře, které jsou...

 • Významná monumentální funkcionalistická stavba zbudovaná dle projektu architekta Eduarda Göttlichera organicky vyrůstá ze staršího historizujícího objektu Dělnického...

 • Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.

 • Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.

 • Objekt zvaný Peklo pochází z první třetiny 17. století a byl postaven při cestě do Předklášteří jako zájezdní hostinec.

 • Mimořádně hodnotný areál monumentálního pozdně gotického a renesančního mlýna plnil současně funkci rezidenční tvrze.

 • Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

 • Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

 • Zdeňka Hankerová
 • 542 536 111
Všechny kontakty

Zprávy

Louka – výměna okenních výplní

8. 2. 2018

Louka u Znojma, objekt nového konventu v stavebním souboru bývalého kláštera premonstrátů s farním kostelem Panny Marie a sv. Václava, budovami kláštera, části opěrných...

Adresa pro poskytování informací ohledně reklamy v MPR Brno

26. 6. 2017 (aktualizováno 4. 9. 2017)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně poskytuje informace ohledně umístění reklamy, označení provozoven a vývěsních štítů v městské památkové...

Seminář Požární ochrana industriálních památek a historických budov

31. 7. 2017

Národní památkový ústav, Mezinárodní rada muzeí ICOM, Komise pro bezpečnost v muzeích AMG ČR, Technické muzeum v Brně a Norské ředitelství památkové péče Riksantikvaren...


Akce

Výstava

Výstava Poklady zbrojnic

 • Východočeské muzeum v Pardubicích ()
 • 1. 11. 2017–4. 3. 2018
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele

Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

Absolvent gymnázia, studium dějin umění a estetiky (1977–1981) a od té doby práce v organizacích státní památkové péče v různých oblastech. Publikace především na téma středověká a renesanční architektura a umění, průzkumy staveb a teorie památkové péče a restaurování. Ředitelem od března 2013.

Číst celý medailonek

Opravujete kulturní památku?

Zkuste náš jednoduchý návod krok za krokem – nebo si najděte svého památkáře přímo

Památkový katalog

Informace o památkách a památkově chráněných územích


Inspirujte se

 • Jantarový domácí oltářík ze salmovských sbírek v zámku Rájec nad Svitavou představuje v mobiliářích hradů a zámků jedinečnou ukázku barokního uměleckého předmětu...

 • Ojedinělý případ záchrany havarijního zahradního objektu na jižní Moravě. Díky spolupráci majitelek s NPÚ, ÚOP v Brně, s městysem Lomnice a také díky velkému počtu...

  Cena veřejnosti
 • Inspirujte se

  Hradby Hustopeče

  Městské opevnění v Hustopečích u Brna, oprava hradební zdi na pozemku parc. č. 425 k. ú. Hustopeče u Brna.

 • Areál s opevněným kostelem v Kurdějově patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám jižní Moravy.

 • Vodní mlýn v Rybníkách je poprvé zmiňován roku 1707 v souvislosti s mlynářem Antonínem Vorlem z Hrubšic.

 • Inspirujte se

  Zámeček Portz

  Zámeček Porz (psáno též Portz) na Tichém ostrově u Mikulova, nazývaný též lovecký zámek či Lusthaus, patří k méně známým objektům především proto, že se nachází na území...