Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Archeologická komise

Archeologická komise je poradní orgán ředitele NPÚ, ÚOP v Brně. Její hlavní činností je projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.  

 • Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.     
 • PhDr. Radmila Stránská     
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.     
 • Mgr Andrea Matějíčková     
 • PhDr. Alena Humpolová     
 • David Merta

Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Mgr. Aleš Homola – předseda komise   
 • Mgr. Eva Staňková  – tajemnice komise  
 • Prof. PhDr. Miloš Stehlík
 • Mgr. Lenka Kalábová
 • Ing. arch. Pavel Wewiora
 • Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.
 • JUDr. Leoš Vašek     
 • Mgr. Petr Tomášek  
 • Mgr. Hana Prymusová
 • PhDr. Jana Svobodová
 • PhDr. Dagmar Černoušková
 • PhDr. Pavel Borský, CSc.  

Statut regionální komise (PDF)

Interní komise

Interní komise NPÚ, ÚOP v Brně se zřizuje v souladu s příkazem ředitele č. 2/2016 jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

 • Mgr. Alena Dunajová
 • Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.  
 • Prof. PhDr. Miloš Stehlík  
 • PhDr. Radmila Stránská     
 • Mgr. Bc. tomáš Vícha – předseda komise   
 • Ing. arch. Pavel Wewiora – tajemník komise
 • doc. Ing. arch. Antonín Novák
 • Ing. arch. Dušan Novotník  
 • Ing. arch. Petr Všetečka
 • Ing. arch. Martin Zedníček

Statut interní komise (PDF)

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na teritoriu Jihomoravského kraje.

Památková rada se vyjadřuje jak k základním koncepčním, teoretickým a metodickým otázkám památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

 • Doc. Mgr. Irena Armutidisová
 • Ing. arch. Iveta Černá
 • Mgr. Petr Fedor
 • Ak. mal. Jan Knorr
 • PhDr. Katarína Kosová
 • Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
 • doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
 • PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
 • prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
 • Ing. arch. Pavel Šimeček

Statut a jednací řád ke stažení (PDF)