Vodní mlýn v Rybníkách

Vodní mlýn v Rybníkách je poprvé zmiňován roku 1707 v souvislosti s mlynářem Antonínem Vorlem z Hrubšic.

Jde o dvoupodlažní objekt na půdorysu písmene L zastřešený mohutnou mansardovou střechou; klasicistní průčelí je řešeno symetricky se dvěma vjezdy a středním vstupem. Mlýn má poměrně rozsáhlé klenuté sklepy, krov byl dendrochronologicky datován do let 1798/99. Na hlavní stavební etapu odkazuje letopočet na průčelí – 1804, starší stavební etapu dokládá nález historických omítek na fasádě směrem k náhonu: utahovaných lizén a šambrán s červeným nátěrem, které nekorespondují se současnými okenními otvory.

Mlýn byl funkční naposledy v roce 1951, do roku 1957 se v něm ještě šrotovalo. Toho roku byl provoz zastaven a strojní zařízení zlikvidováno. V roce 1969 byl mlýn převeden do správy Jednotného zemědělského družstva Rybníky a začal se využívat jako vinný sklep. Interiéry byly postupně přebudovány a objekt byl staticky zajištěn. V devadesátých letech se přestal využívat, a tak byla na konci minulého století mansardová střecha o značném rozponu v havarijním stavu, do objektu zatékalo a hrozilo prolomení krovu.

Zahájení oprav inicioval až nynější soukromý vlastník. Na realizaci stavebních prací byly čerpány dotace z programů Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje, z větší části ji však financoval vlastní sám. V letech 2010–2012 proběhla celková oprava střechy mlýna, spočívající v odborné opravě historického krovu, položení nové pálené bobrovky, obnově komínů i klempířských prvků a obnovení dřevěné profilované mansardové římsy podle nalezeného vzoru. Poté majitel pokračoval opravou fasád v roce 2013. Na akci probíhaly pravidelné kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče. Opravy byly provedeny v požadované kvalitě a znamenaly záchranu hodnot této kulturní památky. Objekt dnes slouží příležitostně pro společenské akce, prostor před ním se stal místem setkávání občanů.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Zámeček Porz (psáno též Portz) na Tichém ostrově u Mikulova, nazývaný též lovecký zámek či Lusthaus, patří k méně známým objektům především proto, že se nachází na území...

Areál s opevněným kostelem v Kurdějově patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám jižní Moravy.

Hradby Hustopeče

Městské opevnění v Hustopečích u Brna, oprava hradební zdi na pozemku parc. č. 425 k. ú. Hustopeče u Brna.

Jantarový domácí oltářík ze salmovských sbírek v zámku Rájec nad Svitavou představuje v mobiliářích hradů a zámků jedinečnou ukázku barokního uměleckého předmětu...

Ojedinělý případ záchrany havarijního zahradního objektu na jižní Moravě. Díky spolupráci majitelek s NPÚ, ÚOP v Brně, s městysem Lomnice a také díky velkému počtu...

Cena veřejnosti