Oddělení specialistů

V rámci činnosti odboru se pracovníci oddělení specialistů zaměřují vždy na konkrétní, specificky vymezené druhy předmětů památkové povahy.

Činnost specialistů je rozdělena do těchto tematických oblastí:

 

Historický urbanismus

  • Odborník na historický urbanismus posuzuje územně plánovací dokumentaci a podílí se na přípravě metodických podkladů.

 

Lidová architektura

  • Specialista se zaměřením na lidovou architekturu zajišťuje činnost oddělení u  vesnických staveb, tedy obytných domů a jejich hospodářského zázemí, jakož i drobné architektury jako kaplí, zvonic, božích muk a podobně.

 

Památky zahradní architektury,  historická krajina a parky

  • Specialista poskytuje odbornou a metodickou pomoc při obnově historických parků a zahrad. Vyjadřuje se ke kácení dřevin i projektům obnovy zeleně v památkově chráněných územích.

 

Restaurování

  • Odborníci NPÚ na restaurování vypracovávají vyjádření pro výkonné orgány státní památkové péče, jež jim slouží jako podklad k vydání závazného stanoviska k restaurování, přidělení dotací na restaurování a podobně. Spolupracují při tvorbě restaurátorských koncepcí a v průběhu restaurování zajišťují komplexní odbornou pomoc, rovněž poskytují konzultace v terénu či v ateliéru pověřeného restaurátora u konkrétní památky. Pracují též na vědeckovýzkumných projektech a publikují práce umožňující bližší poznání památkového fondu a jeho hodnot.

 

Technické památky

  • Specialista zabývající se technickými památkami se podílí na identifikaci, novém využití a obnově historických technických a výrobních staveb, technických zařízení, strojů a dopravních prostředků.

 


seznam památkářů dle specializace

Ing. arch. Miroslava Břízová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 931, 724 853 555
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100