Archeologické výzkumy

Národní památkový ústav je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů podle § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Toto oprávnění je využíváno i na územním odborném pracovišti v Plzni, resp. rovněž ú. o. p. v Plzni provádí archeologické výzkumy. Přednostně se soustřeďuje na tzv. záchranné (předstihové) archeologické výzkumy v areálech státních památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu v Plzeňském kraji, tj. v areálech hradních zřícenin Gutštejn, Přimda, Rabí, Švihov a Velhartice, zámků Červené Poříčí, Horšovský Týn, Kozel, Manětín a Nebílovy, někdejších klášterů Kladruby a Plasy a rovněž v areálu selské usedlosti U Matoušů v Plzni-Bolevci.

Movité archeologické nálezy získané z archeologických výzkumů ve výše uvedených lokalitách ú. o. p. v Plzni spravuje a systematicky odborně zpracovává jako archeologické sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tyto sbírky jsou zčásti přístupné, ale zatím pouze pro odbornou veřejnost a po předchozí dohodě.

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni provádí archeologické výzkumy v Plzeňském kraji, a to buď samostatně, anebo ve spolupráci s jinými organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů.  

Klášter Plasy – sondáž v prostoru mezi sýpkami a ambitem prelatury, nález torza středověkého zdiva vč. portálku

V areálech kulturních památek  a v památkově chráněných územích, jako jsou památkové rezervace a památkové zóny městského, vesnického nebo krajinného typu, se vyskytují de facto vždy archeologické nálezy nemovité či movité. Proto by zde měly být archeologické výzkumy samozřejmostí. Všude jinde závisí bližší rozpoznání území s archeologickými nálezy, a tedy i nutnost provádění záchranných archeologických výzkumů na výsledcích předchozí soustavné odborné a rovněž vědeckovýzkumné práce zejména v oboru archeologie. Na této práci se ú. o. p. v Plzni dlouhodobě podílí, a přispívá tím k ochraně a zachování archeologického dědictví.

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni poskytuje na vyžádání konzultace, zda je, nebo není v konkrétní lokalitě a ve vztahu ke konkrétnímu, zpravidla stavebnímu záměru spojenému se zásahy do terénu nutný záchranný archeologický výzkum.