ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologické výzkumy

Celé území České republiky je posuzováno jako území s archeologickými nálezy. V případě jakékoliv stavební činnosti, která je spojena se zásahy do terénu nebo se zemními pracemi, je stavebník povinen ohlásit zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu a následně umožnit některé z oprávněných organizací provedení záchranného archeologického výzkumu.

Oddělení archeologie našeho pracoviště:

  • uskutečňuje přednostně tzv. záchranné (předstihové) archeologické výzkumy v areálech státních památkových objektů ve správě NPÚ v Plzeňském kraji. Výzkumy provádí buď samostatně, anebo ve spolupráci s jinými organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů. Národní památkový ústav je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů podle § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
  • poskytuje odborné konzultace a vyjádření k činnostem na kulturních památkách a památkově chráněných územích ve vztahu k archeologii.
  • spravuje a systematicky zpracovává jako archeologické sbírky movité archeologické nálezy získané z vlastních archeologických výzkumů. Tyto sbírky jsou po předchozí dohodě zčásti přístupné pro odbornou veřejnost.
  • pořádá tematické vycházky, přednášky či dny otevřených sond realizovaných archeologických výzkumů, např. u příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který připadá vždy na třetí sobotu měsíce října.