Medailonek ředitele

Ing. arch. Jan Kaigl Ph.D.

Je absolventem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze (1985). Jeho dosavadní profesní dráha je spjata takřka výlučně s oborem památkové péče. V období let 1985–1988 pracoval v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody jako památkový architekt pro oblast Malé Strany a Hradčan. Poté byl až do roku 1991 projektantem ve státním podniku Obnova památek v Praze. Působil krátce rovněž ve Výzkumném ústavu výstavby architektury v Praze, kde měl na starost program regenerace městských památkových rezervací a zón. Zatím nejdelší dobu pracoval na ministerstvu kultury. Nejdříve jako referent pro obnovu národních kulturních památek, později jako vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče, jejž nakonec též řídil, a to od 27. 5. 1997 až do svého odvolání z funkce ředitele ke dni 1. 12. 2005. Po třech pracovních intermezzech – na odboru církví ministerstva kultury, Ústředním seznamu kulturních památek v Národním památkovém ústavu a na odboru investic ministerstva kultury – a třiceti letech strávených v Praze se Jan Kaigl vrátil v roce 2010 do západních Čech, svého rodného kraje. Od 1. 10. 2010 je ředitelem plzeňského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, organizace, o jejíž vznik se podstatným způsobem zasadil na ministerstvu kultury.

Jan Kaigl, člen Českého národního komitétu ICOMOS, přestože svým dosavadním pracovním zařazením směřuje hlavně k řídicí práci v oboru památkové péče, nikdy nerezignoval na vlastní odborný růst. Je autorem více jak sedmdesáti článků z dějin architektury a o soudobé památkové péči, z nichž většina vyšla v časopisu Zprávy památkové péče. Téma, jemuž se věnuje systematicky a dlouhodobě, jsou vesnické kostely ve středověku.

Bibliografie publikační činnosti: PDF