Archeologie

výzkumný cíl DKRVO
 stav: probíhá

Výzkumný cíl je zaměřen na vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky. Územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni je kontinuálně zapojeno do tří dílčích úkolů, řešených již od roku 2011.

Dílčí cíle:

 • Nové historické prameny k dějinám území České republiky  – odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých památkách a památkových územích naší země (obzvláště zaměřené na větší městské aglomerace) a dalších vybraných lokalitách. Předmětem tohoto cíle bylo v minulých letech zpracování starších, dosud nezpracovaných výzkumů plzeňského pracoviště NPÚ do podoby nálezových zpráv.

V současné době probíhá souhrnné zpracování výzkumu záchodové jímky v ambitu prelatury kláštera v Plasích. Archeologické nálezy poskytly základ pro širší pojednání souvislostí života na barokní prelatuře se zajímavými závěry expertních analýz historických usní, analýzy barokních textů na kouscích dřev i útržcích papíru, pečetí z dopisů, archeobotanického i osteologického materiálu, keramiky aj. Výsledkem bude v roce 2023 odborná kniha: Klášter Plasy, obraz všedního dne na základě výpovědi obsahu barokní jímky – stavební charakteristika jímky, historie, archeologický výzkum.

 • Průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových areálů na území České republiky se zřetelem k památkovým objektům ve správě NPÚ – výzkum je zaměřen na tvorbu specializovaných map s odborným obsahem, konkrétně tzv. archeologických atlasů památkového potenciálu kulturních památek, areálů a oblastí.

Plzeňské pracoviště se soustředí na tvorbu archeologických atlasů památkových objektů ve správě NPÚ na území Plzeňského kraje. Výsledkem je sumarizace všech dosud známých terénních zásahů v areálech těchto památek, jejich klasifikace a evidence v GIS. Atlasy obsahující katalog všech archeologických zásahů s anotacemi výsledků, propojený s mapou v GIS s polohou zásahů a nemovitých nálezů, představují jak souhrn archeologického poznání těchto památkových objektů, tak podklad pro jejich památkovou obnovu. Dosud byly zpracovány archeologické atlasy hradů Švihov, Přimda, Gutštejn a Velhartice a kláštera Plasy. V roce 2020 bude zpracován Archeologický atlas kláštera Kladruby a v roce 2023 Archeologický atlas hradu a zámku Horšovský Týn.

 • Terénní identifikace a dokumentace vybraných archeologických lokalit a opomíjených archeologických památek v krajině za pomoci nových dokumentačních metod.

Předmětem tohoto dílčího cílu je na plzeňském pracovišti výzkum lokalit s dosud problematickou či nejasnou interpretací, identifikace a dokumentace dosud neznámých součástí archeologických lokalit a historické kulturní krajiny, to vše s novými interpretačními závěry a s využitím klasických (povrchový průzkum, sondáž) i novějších (letecké laserové skenování zemského povrchu, pozemní laserové skenování, 3D modelace terénu i jednotlivých objektů) metod. V minulých letech byl takto publikačně zpracován průzkum a dokumentace areálu národní kulturní památky hrad Přimda, historická kulturní krajina s mohylami u Bezemína, zemní opevnění u Stráže (vše v okr. Tachov) a zaniklá středověká ves a její zázemí u Zábělé (okr. Plzeň-město). V současnosti pokračuje výzkum zaniklé středověké vsi u Zábělé, zahájen byl výzkum opevnění v předpolí hradu Věžka (okr. Plzeň-sever). V letech 2022-2023 bude pozornost věnována pokračování již dříve probíhajícího průzkumu míst zaniklých historických šibenic v krajině.

Řešitelé úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. Linda Foster, PhDr. Filip Kasl, Mgr. Petr Sokol, Mgr. Marcela Waldmannová
Hlavní garant:        PhDr. Jarmila Čiháková
Hlavní příjemce:      NPÚ, ÚOP v Praze
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení cíle:   2019–2023

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Linda Foster

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 724 663 699
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

PhDr. Filip Kasl

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 778 481 084
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

Mgr. Marcela Waldmannová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 606 666 418
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

Mgr. Petr Sokol

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 921, 724 663 697
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100
Petr Sokol je absolventem oborů historie a archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a průvodcovství v cestovním ruchu v Obchodně vzdělávacím institutu v Brně. V Národním památkovém ústavu působí od roku 2001, kdy se jako archeolog podílel do roku 2004 zejména na obnovené identifikaci archeologických nemovitých kulturních památek a na výzkumech památkových objektů ve správě i mimo správu NPÚ.