ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Stavebněhistorické a operativní průzkumy

Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace přinášejí podklady pro poznání a obnovu památek a historických objektů obecně.

Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni zajišťuje především operativní průzkumy a dokumentaci (OPD) na základě aktuálních potřeb v rámci probíhajících akcí stavební  obnovy nemovitých kulturních památek a jiných hodnotných staveb v prostředí s plošnou památkovou ochranou, při odstraňování staveb a také pro stavební památky ohrožené dlouhodobě zanedbanou údržbou.  Dokumentovány  jsou přednostně nálezové situace, které poskytují zásadní informace o stavebních dějinách a výtvarné  podobě  objektů. Často se jedná o nálezy, které jsou stavebními pracemi zpřístupněny na omezenou dobu nebo jsou ve fázi zániku. Kromě toho provádíme i rozsáhlejší průzkumy pro vybrané významné památkové objekty. Jedná se zejména o standardní stavebněhistorické průzkumy a inventarizační pasporty. Formou inventarizačních pasportů probíhají též aktualizace plošných průzkumů území z hlediska  sledování jejich památkového potenciálu.
 

Planá u Mariánských Lázní, bývalý vrchnostenský pivovar (mincovna) čp. 26, dvorní fasáda s nálezy portálů z pozdní gotiky, renesance a pozdního baroka.

Pořizování průzkumů je podstatně limitováno omezenými kapacitami ÚOP v Plzni Národního památkového ústavu. Průzkumy vyžadující archivní a jinou specializovanou práci externisty provádíme obvykle za finanční úhradu skutečně vynaložených nákladů.