Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond poskytuje odborné poradenství správním orgánům, vlastníkům památek a samosprávám v oblasti péče o kulturní památky, památkově plošně chráněná území a ochranná pásma.

Odbor péče o památkový fond vypracovává písemná vyjádření pro obce s rozšířenou působností a pro Krajský úřad Plzeňského kraje a provádí dohled při realizaci obnovy kulturních památek a objektů v územích s plošnou památkovou ochranou. Vyjadřuje se k akcím obnovy v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a v Programu záchrany architektonického dědictví a administruje některé dotační programy Ministerstva kultury na území Plzeňského kraje – více informací zde. Odbor spolupracuje s oddělením evidence, dokumentace a informačních systémů při návrzích na prohlášení věcí za kulturní památky. Podílí se na monitoringu stavu kulturních památek v Plzeňském kraji, na vědeckovýzkumné činnosti NPÚ a na prezentaci státní památkové péče v Plzeňském kraji.

 


Odbor je členěn na dvě oddělení:

Ing. Pavel Domanický

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 930, 606 664 341
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100
Absolvent Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, obor strojírenská technologie (1992). Od r. 1992 zaměstnancem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, resp. Památkového ústavu v Plzni. Funkci vedoucího odboru péče o památkový fond na uvedeném pracovišti zastává od r. 2011. Věnuje se výzkumům, průzkumům a dokumentaci technických zařízení a průmyslových staveb v Plzeňském kraji v 19. a 20. století. V oboru svého odborného zájmu publikuje.