Mezinárodní sympozium: Adolf Loos 150

Pro odborníky

  • Změna

English text follows

Datum konání: 26.–27. 11. 2020

Místo konání:

Přednášková budova MCMA v Brně, Preslova 53 (konferenční den)
Bauerův zámeček na brněnském výstavišti (workshop)

Dvoudenní sympozium k poctě brněnského rodáka a světového architekta, od jehož narození uplyne letos 150 let, bude zahrnovat konferenci a workshop. Konference s účastí předních loosovských tuzemských i zahraničních badatelů připomene život a dílo tohoto humanisty a architekta, ale také české stopy Loosových žáků a následovníků. Druhý den sympozia bude pojat praktičtěji – proběhne prezentace příkladů obnovy Loosových interiéru v Plzni a Praze za účasti tvůrců. Společně se zástupci Brněnských veletrhů a výstav a Magistrátu města Brna proběhne diskuze nad možnostmi obnovy přímo v Loosově sálu Bauerova zámečku.

Program ke stažení (PDF).

Pořadatelé:

Národní památkový ústav, VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, Fakulta architektury, Dům umění města Brna, Muzeum města Brna, Statutární město Brno

International symposium: Adolf Loos 150

Date: 26.27. 11. 2020

Venue:

Methodological Centre of Modern Architecture in Brno, Preslova 53 (conference day)
Bauer's chateau at the Brno Exhibition Grounds (workshop)

The two-day symposium – a tribute to the Brno native and world architect who was born 150 years before – will include a conference and workshop. The conference with the participation of leading Loos domestic and foreign researchers will commemorate the life and work of this humanist and architect, but also the Czech traces of Loos's students and followers. The second day of the symposium will be more practical – there will be a presentation of examples of the restoration of Loos' interiors in Pilsen and Prague with the participation of the creators. Together with representatives of the Brno Trade Fairs and Exhibitions and the City of Brno, a discussion on the possibilities of renovation will take place directly in the Loos Hall of the Bauer Chateau.

Please, download the program (PDF).

Organizers:

National Heritage Institute, Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Faculty of Architecture, House of Arts of the City of Brno, Brno City Museum, Brno City Municipality