Archeologické léto 2022 zve na vycházky po zajímavých lokalitách

I v letošním roce mají příznivci památek a archeologie možnost zúčastnit se tematických vycházek do významných archeologických lokalit celé České republiky v rámci akce Archeologické léto 2022.

Každoroční celorepubliková akce organizovaná Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť nabízí během léta prohlídky archeologických lokalit s odborným výkladem profesionálních archeologů. Ti všem návštěvníkům představí, co práce archeologa obnáší a jaké pozůstatky lidské činnosti se v zemi skrývají. Od 18. června mohou zájemci prozkoumat přes devadesát atraktivních lokalit s výběrem z více než 250 komentovaných prohlídek na celém území ČR. Vzniká tak široká nabídka poznávacích a výletních cílů pro laickou i poučenou veřejnost a zájemcům je umožněna jedinečná šance „prozkoumat“ známé i méně známé archeologické lokality, obsahující doklady někdejšího pravěkého či středověkého osídlení.

V Plzeňském kraji je nabídnuto k návštěvě s odborným průvodcem dvanáct lokalit. Po dvou z nich provází archeologové územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni. Navštívit s nimi můžete hrad Věžka, (Druztová, okres Plzeň-sever), kde bude provázet PhDr. Filip Kasl, a hradiště Sedlo u Sušice (okres Klatovy), jež blíže představí Mgr. Linda Foster s Mgr. Andreou Junkovou (Západočeské muzeum v Plzni).
 

Hrad Věžka

Návrší nedaleko obce Druztová (okres Plzeň-sever) je příkladem kontinuity historického osídlení lokality. V pravěku se zde nacházelo opevněné hradiště a ve 13. století tu byl postaven hrad. Přestože jde o nevelikou lokalitu, tato zřícenina šlechtického sídla patří mezi velmi zajímavé objekty, které mohou díky absenci mladších přestaveb podat výpověď o své středověké podobě a rozsahu.  Hrad byl v 15. století dobýván, následně pustl a zanikl, nad úrovní terénu se konstrukce téměř nedochovaly. Archeologické zkoumání zde provedli v šedesátých letech 20. století členové historického kroužku, přičemž bylo obnaženoterénem skryté dochované historické zdivo, čímž došlo k jeho vystavení vnějším vlivům a ohrožení jeho další existence.

Archeologická procházka navštíví kromě vlastní zříceniny i místo tzv. obléhacího tábora, kde v současnosti provádí archeologický výzkum plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu. V rámci archeologické procházky bude také zjišťováno, zda se mohou ukrývat zrnka pravdy v pověstech, které se k hradu Věžka vážou. Komentované prohlídky zde proběhnou ve dnech 22. a 28. července od 10 hodin. Délka prohlídky je předpokládána cca 1,5  – 2 hodiny, terén je středně obtížný (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Hradiště Sedlo u Sušice

Hradiště bylo postaveno v šestém až pátém století před naším letopočtem na přelomu doby halštatské a laténské a nese stopy osídlení i v raném středověku. Jedná se o jedno z nejvýše položených hradišť v Čechách (902 m. n. m). Jeho obranné vlastnosti umocňovaly vedle polohy příkré svahy a skalní výchozy, jež byly po obvodu propojeny úseky kamenných valů, místy až 13 m širokých a 10 m vysokých. Celková délka opevnění, jež dosud nebylo podrobněji zkoumáno, přesahuje 900 m. Dochován je původní vstup v podobě ulicové brány.

Menší archeologické výzkumy lokality proběhly ve třicátých a padesátých letech 20. století, poslední výzkum provedla Katedra archeologie ZČU v roce 2006 z důvodu plánování stavby rozhledny. Při výzkumech se podařilo objevit stopy obydlí a bronzové držadlo cedníku importovaného v době laténské z Itálie. Z jižní strany se otevírá přirozený výhled do údolí s hradem Kašperkem v pozadí. Vycházky jsou pořádány dne 22. července a 13. srpna od 10.30 hodin. Délka prohlídky je plánována v délce cca 1 hodiny, náročnost je středně obtížná (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Rezervace prohlídek, které jsou bezplatné, lze provést na webu Archeologického ústavu AV ČR: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com, kde naleznete přehled všech plánovaných vycházek. Některá naleziště bude možné procházet ve dvou realitách –
přímo v terénu s průvodcem a virtuálně.