Oddělení evidence památek a informačních systémů

Oddělení se zabývá evidencí a dokumentací jednotlivých památek, jejich souborů či památkově plošně chráněných území a jejich prostorovou identifikací. Zajišťuje související odborné činnosti.

Nemovité památky

V oblasti nemovitých památek se oddělení zabývá evidencí nemovitých kulturních památek, plošně chráněnými územími (vesnickými, městskými a krajinnými památkovými zónami nebo rezervacemi) a ochrannými pásmy zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek a pořizuje k nim dokumentaci. Eviduje rovněž objekty památkového zájmu. Provádí terénní průzkumy spojené s dokumentací za účelem poznání, následné evidence památkového fondu a další odborné činnosti spojené s evidencí nemovitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblast nemovitého památkového fondu. Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku.

více o nemovitých památkách

 

Movité památky

Oddělení eviduje movité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a pořizuje k nim dokumentaci. Vede evidenci mobiliárních fondů a historických knihovních fondů objektů ve správě NPÚ. Provádí terénní průzkumy spojené s evidencí movitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblasti mobiliárních fondů a historických knihoven. Eviduje pohřešované movité předměty kulturní hodnoty, provádí jejich odbornou a lokační identifikaci a spolupracuje s Policií ČR. Je pověřeno agendou k vydávání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 

osvědčení  k vývozu předmětů

 

Geografický informační systém (GIS) a Metainformační systém (MIS)

V rámci GIS oddělení provádí prostorovou identifikaci nemovitého památkového fondu, zpracovává revize starších mapových podkladů a vytváří zákresy rozsahů nemovitých kulturních památek a chráněných území do aktuální katastrální mapy. Průběžně naplňuje MIS novými dokumenty, v nichž převažuje aktuální fotodokumentace nemovitého památkového fondu.  Vybraná data jsou zveřejňována prostřednictvím webové aplikace památkový katalog. 

památkový katalog

 

Výzkumy, průzkumy a dokumentace

V oblasti výzkumů, průzkumů a dokumentace oddělení zajišťuje standardní a operativní stavebněhistorické průzkumy kulturních památek a památkového fondu. Provádí terénní inventarizační průzkumy spojené s dokumentací za účelem poznání a následné evidence památkově hodnotných movitostí.

stavebněhistorické a operativní průzkumy

Mgr. Jana Bukovská

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 939, 778 474 601
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100