Exkurze pro zaměstnanace pracoviště do kláštera v Plasích

Představení aktuálních objevů v areálu kláštera

Dne 6. srpna 2020 byla pro zaměstnance našeho pracoviště uspořádána exkurze za aktuálními objevy v areálu bývalého cisterciáckého kláštera Plasy. Pavel Kodera a Jakub Chaloupka z Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea, sídlícího v areálu kláštera, podali odborný výklad ke kostelu. Přítomen byl rovněž zástupce firmy ZIP o.p.s., která poskytuje technickou podporu archeologům našeho oddělení.

Nejprve se prohlídka věnovala někdejší klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie – odhalenému vstupnímu románskému portálu včetně zajímavé instalace demontovaného raně barokního portálu v boční severní lodi kostela (jako stavebního exponátu) a rytým kružnicím na vnějším líci jižní stěny kostela. Tyto práce byly součástí stavební akce z dotačního titulu IROP (Integrovaný regionální operační program). Dále si účastníci prohlédli probíhající archeologický výzkum – odkryv východní stěny zaniklé kaple sv. Bartoloměje při severním průčelí transeptu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sondy v místech zaniklé středověké zástavby na prostranství mezi dvorem prelatury a sýpkami s tzv. královskou kaplí (výzkum provádělo oddělení archeologie našeho pracoviště za technické podpory ZIP o.p.s.).