Vzdělávání

Věříme, že památková péče má smysl, a proto se snažíme nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti i dospělé. Objevovat hodnotu památek a vytvářet si k nim trvalý vztah je hlavním cílem našich kurzů, výukových programů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí určených školám i jednotlivcům.

Kurzy odborné památkové péče

Pro památkáře v nejširším slova smyslu, tedy pro profesionální pracovníky památkové péče nebo ty, kteří se památkovou péčí jakkoli zabývají, pořádáme kurzy z kategorie celoživotního vzdělávání – dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče (pro podrobnosti klikněte na znaménko +).

 • Informace a kontakt:
  PhDr. Hana Řezníčková, tel. +420 234 653 337, +420 724 663 587, e-mail: reznickova.hana@npu.cz.

Dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče

Kurz akreditovaný ministerstvem školství je určen všem zájemcům o památkovou péči, kteří mají středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky – od základní charakteristiky přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci. Zahrnuje předměty:

 • vybrané kapitoly z filozofie
 • vývoj architektury a stavitelství
 • historie památkové péče
 • dějiny výtvarného umění v českých zemích
 • průzkumy, evidence a dokumentace památek
 • právní úprava péče o památky, výklad zákona
 • ekonomické aspekty památkové péče
 • vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 • teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 • historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 • technologie údržba a obnovy stavebních památek
 • technologie restaurování uměleckých památek
 • prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba

V rámci studia absolvují posluchači 4 zkoušky formou testu, 1 ústní zkoušku, vypracují 1 esej a 3 písemné seminární práce. Výuka je doplněna několika exkurzemi. Studium je ukončeno závěrečnými ústními zkouškami a obhajobou písemné práce. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení spolu s osvědčením o rekvalifikaci.

Výuka probíhá jedenkrát měsíčně (úterý a středa) v sídle NPÚ, Liliová 219/5. Cena kurzu je 8000 Kč, resp. 4000 Kč pro studenty a nevýdělečně činné; pro zaměstnance NPÚ je kurs bezplatný. Kurzovné se hradí ročně nebo v pololetních splátkách.

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)


Mistrům řemeslníkům, správcům a vlastníkům historických domů pomůžeme najít památkářský pohled na věc

Tříletý kurz seznámí se základy řemeslných technik, postupů a materiálů vhodných pro citlivou památkovou obnovu dle standardů NPÚ, prováděnou v interiérech i exteriérech historických budov. Kurz poskytne průřez základy stavebních a uměleckých řemesel, které se používají při obnově památek. Dílny trvají obvykle 3 – 5 dní, volně na sebe navazují a vzájemně se doplňují. (pro podrobnosti klikněte na znaménko +).

 • Informace a kontakt:
  Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., tel. +420 567 213 116, +420 778 716 567, e-mail: samojska.katerina@npu.cz.

Celý kurz, akreditovaný jako rekvalifikační v rámci celoživotního vzdělávání na MŠMT, probíhá v rozsahu 300 hodin, lze se však zúčastnit i jednotlivých programů samostatně. Řemeslné dílny se odehrávají na místě probíhající nebo plánované rekonstrukce či stavební obnovy. Během dílny si všichni účastníci mohou „vlastníma rukama sáhnout na řemeslo” a poznat co největší škálu řemesel spojených s citlivou památkovou obnovou. Seznámit se s „mistry“ v oboru a hlavními řemeslnými postupy a materiály vhodnými pro památky.

Kdo jsou účastníci kurzu:

 • řemeslníci specialisté, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci firem specializujících se na obnovu památek, soukromí majitelé historických objektů, správci památek a historických areálů, památkáři, investiční technici církví, studenti technických a humanitních oborů vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením na ochranu kulturního dědictví.

Plánované rozvržení dílen pro období 2018 – 2020:

 • 2018 – podlahářská, kamnářská, kamenická, štukatérská, blok teorie (podzim)
 • 2019 – kovářská, klempířská, tesařská, truhlářská, nábytkářská
 • 2020 – malířská, štukatérská, zednická, obkladačská, blok teorie (podzim)

Další informace

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Poznávání památek pro žáky, studenty, rodiny s dětmi a návštěvníky se specifickými potřebami

Na hradech, zámcích, v historických jádrech měst i v průmyslových areálech připravujeme programy, které pomáhají různým cílovým skupinám formou hry a zážitků objevovat hodnoty kulturního dědictví. Podrobnější informace najdete na stránce Památky nás baví

 • Informace a kontakt:
  MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Podpora pedagogům, jak o památkách učit

Pro pedagogy připravujeme metodické materiály, jednodenní i vícedenní kurzy, semináře a workshopy. Cílem je učitele inspirovat a podnítit je k výuce v historickém prostředí a k rozvíjení vztahu žáků ke kulturnímu dědictví. Více informací najdete na stránce Památky nás baví.

 • Informace a kontakt:
  MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Projekt (Ne)tušené souvislosti

Pro nejširší laickou i odbornou veřejnost se zájmem o historické stavební materiály a postupy jejich záchrany nabízíme vzdělávací a experimentální projekt zahrnující zejména komentované technologické prohlídky autentických památek a letní školy na téma obnovy, restaurování a zkoumání historických omítek. Více informací o projektu najdete na stránce projektu (Ne)tušené souvislosti.

(Projekt technologické laboratoře generálního ředitelství NPÚ)

zpět na služby NPú