Vícedenní workshopy pro úředníky

Terénní 3 až 4denní workshopy pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů umožní vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel, sáhnout si na tradiční materiály, podílet se vlastníma rukama na památkové obnově a získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Workshopy vedou ke zvýšení odborných kompetencí o zkušenosti získané vlastní praxí, zlepšení schopnosti posoudit možné postupy a zvolit nejvhodnější řešení, a k posílení schopnosti zhodnotit kvalitu památkové obnovy.

Náplň a cíle workshopů:

 • umožní účastníkům vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel
 • pracovat s tradičními materiály
 • podílet se bezprostředně na památkové obnově
 • získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Účast na workshopu vede:

 • ke zvýšení odborných kompetencí o zkušenosti získané vlastní praxí
 • ke zlepšení schopnosti posoudit možné postupy a zvolit nejvhodnější řešení
 • k posílení schopnosti zhodnotit kvalitu památkové obnovy

Témata workshopů:

 • 2019: AUTENTICITA V PAMÁTKOVÉ PÉČI na příkladu obnovy historických fasád – omítek, štukové výzdoby a kamenných prvků
 • 2020: Téma: DETAIL V ARCHITEKTUŘE na příkladu opracování a povrchové úpravy dřevěných prvků
 • 2021: PROJEKTOVÁ A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA na příkladu areálu hospitálu Kuks
 • 2022: CELKOVÉ OBNOVY VELKÝCH AREÁLŮ na příkladu areálu zámku Veltrusy

Workshop 2020 – detail v architektuře na příkladu opracování a povrchové úpravy dřevěných prvků

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Termín: 9.–11. září 2020

Program:

 • Základy statiky dřevěných konstrukcí na příkladech konkrétních staveb (přednáška v terénu)
 • Diagnostika stavu dřevěných konstrukcí (přednáška v terénu, dílna)
 • Tesařská obnova konstrukcí (přednáška, dílna)
 • Ošetření dřeva a povrchové úpravy (přednáška)

a další...

V případě zájmu o účast nás neváhejte kontaktovat.

Workshopy trvají 3–4 dny.

Těžiště workshopů spočívá v řemeslné práci – účastníci se vlastníma rukama podílí na obnově konkrétní památky nebo prvku, který bude při obnově použit např.:

 • na opravě fasády domu a obnově jeho štukové výzdoby (2019)
 • na truhlářské opravě dřevěných konstrukcí a prvků (2020)
 • na výrobě kopií prvků již zaniklých (2021)
 • na průzkumu areálu v rámci projektové přípravy obnovy (2022) apod.

Praktická část je doplněna teoretickým blokem, tvořeným základními informacemi o historii oboru/ řemesla, vysvětlením principů tradičních technologií a postupů a komparací s aktuální situací oboru /řemesla.

Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

Projekt Národního památkového ústavu, který poprvé nabízí zaměstnancům ucelený program vzdělávání a vede tak ke zvýšení jejich odborných kompetencí.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:                 CZ.03.4.74/0.0./0.0/15_025/0009399

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:       1. 9. 2018 – 31. 5. 2023 (57 měsíců)

STAV:                                              realizace projektu

 • operační program: Operační program Zaměstnanost 
 • prioritní osa: 4 – Efektivní veřejná správa
 • investiční priorita: 4.1 – Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
 • specifický cíl: 4.1.1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, 4.1.2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovednostní jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • výzva č. 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 40 955 297,52 Kč (100 %), z toho 33 117 682,22 Kč (80,86 %) ze strukturálních fondů EU (ESF) a 7 837 615,30 Kč (19,14 %) Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • příjemce: Národní památkový ústav, generální ředitelství se sídlem v Praze
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 12/2018 ze dne 5. 10. 2018.

Cíle a obsah projektu

Hlavním cílem projektu je nabídnout zaměstnancům vzdělávání v odborné šíři a rozsahu, který doposud pro NPÚ nebyl realizován. Klíčovými aktivitami projektu budou vzdělávací moduly, tematicky a specializačně rozdělené na odbornou část zahrnující specifická témata, např. restaurování nebo správa sbírkových fondů a depositářů. Druhá část bude věnována osobnostnímu rozvoji pracovníků, např. krizová komunikace a předcházení konfliktům nebo prevence vyhoření.

Neméně významnou aktivitou se stanou semináře se zahraničními odborníky, které nabídnou ojedinělou příležitost zprostředkování odborné diskuse na evropské úrovni památkové péče. Související aktivitou, která povede k rozšíření odborných znalostí pracovníků, se stanou zahraniční odborné stáže. Cíle těchto studijních cest kladou důraz na příkladné obnovy kulturních památek ve vybraných zemích. Pamatováno je na možnost konfrontace provozu a prezentací objektů ve správě NPÚ a v zahraničí. Pomůckou pro studium bude e-learningová databáze, která v rámci projektu bude vytvářena a naplňována.

Nedílnou součástí projektu je průběžná evaluace sledující kvalitativní i kvantitativní výsledky projektu, zejména naplnění vzdělávacích potřeb pracovníků NPÚ. Výstupem budou evaluační zprávy a návazně pak vznik analytického materiálu, který umožní budoucí nastavení kariérního a atestačního řádu pro zaměstnance NPÚ. Tento dokument bude nástrojem, který podpoří a strukturuje celoživotní profesní vývoj našich pracovníků.

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., GnŘ NPÚ, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání, tel: +420 257 010 272, 778 716 567, samojska.katerina@npu.cz
 • Mgr. Vladimíra Lasotová, GnŘ NPÚ, odbor edukace a dalšího vzdělávání, tel.: +420 775 412 052, lasotova.vladimira@npu.cz
 • Mgr. Eva Makovcová, GnŘ NPÚ, odbor edukace a dalšího vzdělávání, tel.: +420 777 467 557, makovcova.eva@npu.cz

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Ing. Stanislava Kučová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 254, 602 304 390
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000
Nepodléhá CC

Mgr. Jana Tichá

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 222, 724 663 825
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000