Výsledky výzkumu

Výsledky činnosti VaVaI musí splňovat pět základních podmínek:

 • obsahovat prvek novosti: získání nových poznatků
 • být kreativní/tvůrčí: nové původní koncepty, nápady a hypotézy
 • obsahovat prvek nejistoty: ohledně konečného výsledku, nákladů a času
 • být systematický: systematické plánování a rozpočtování
 • být převoditelný/reprodukovatelný: kodifikace poznatků a zajištění jejich šíření a využití

Klíčovým kritériem při klasifikaci typů výzkumné a vývojové činnosti je očekávané využití výsledků.  Rozlišují se následující tři kategorie:

 • základní výzkum
 • aplikovaný výzkum
 • experimentální vývoj
 1. Základním (badatelským) výzkumem je taková experimentální nebo teoretická práce, která je zaměřená primárně na získávání nových poznatků o základních principech a příčinách jevů a pozorovatelných skutečností, a která se primárně nezabývá konkrétním uplatněním a využití těchto poznatků v praxi.
  Výsledkem jsou v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru.
 2. Aplikovaným (cíleným) výzkumem je experimentální a teoretická práce vedoucí též k získání nových poznatků, avšak zcela jednoznačně zaměřená na specifické, konkrétní předem stanovené cíle využití, na konkrétní praktický záměr.
  Výsledkem v aplikovaném výzkumu jsou nové poznatky a dovednosti aplikovatelné v praxi pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb.
 3. Experimentálním vývojem se rozumí systematická tvůrčí práce směřující k rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, čerpající z poznatků z výzkumu a produkující další poznatky s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.
  Výsledkem v experimentálním vývoji jsou nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe. Např. se může jednat o vývoj prototypů, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Národní památkový ústav (NPÚ) dlouhodobě realizuje všechny typy výzkumu od základního přes aplikovaný až po experimentální vývoj, přičemž hlavní těžiště výzkumu NPÚ spočívá právě v aplikovaném výzkumu zaměřeném na konkrétní praktický cíl.

Od roku 2011 NPÚ úspěšně realizuje projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR) zaměřené na základní výzkum.

Aplikovaný výzkum NPÚ provádí zejména v rámci programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity NAKI, ve kterém byly od roku 2011 úspěšně řešeny desítky projektů. NPÚ se rovněž podílí na řešení programů aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky (TAČR), např. program ÉTA, TREND aj.

Zdroje: Frascati Manuál 2015; Zákon č. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje součástí aplikovaného výzkumu.

 

Přehled výsledků NPÚ vložených do RIV v letech 2011–2023:

Tabulku s přehledem výsledků NPÚ vložených do RIV v letech 2011–2023 ke stažení ve formátu PDF naleznete níže.