Kulturní památky

Nemovité památky

Jde o stavby, pozemky a další historická cenná díla, spojená pevným základem se zemí. Vedle hradů, zámků a tvrzí to jsou také kostely, kláštery, kaple, fary, městské domy a paláce, venkovská lidová architektura, technické a průmyslové stavby, divadla, muzea, morové sloupy, křížky, boží muka apod.

Přibližně 40 tisíc z celkového množství cenných staveb a areálů je chráněno jako nemovitá kulturní památka (vedle více než 40 tisíc kulturních památek movitých). Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem).

Kulturní památky jsou hodnotná díla a jejich zachování je v zájmu celé společnosti. Proto jsou ze zákona chráněny systémem státní památkové péče. Pro vlastníka to může znamenat některá omezení, v důsledku to však pomůže zachovat na jeho majetku to nejhodnotnější.

 

Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek, tedy Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP), v němž jsou jednotlivé památky zapsány pod tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo může obsahovat jak jednotlivou věc (dům, svícen), tak i celý soubor složený z více objektů (například zámecky areál tvořený zámkem, hospodářskou budovou, zahradním altánem a parkem se sochařskou výzdobou) či předmětů (např. mobiliář kostela obsahující 2 svícny, kropenku, kalich a monstranci), jichž mohou být i tisíce (pro zajímavost: mobiliář Pražského hradu obsahuje na 13 tisíc předmětů). Počet rejstříkových čísel kulturních památek (v současnosti téměř 89 tisíc) tedy neudává automaticky počet chráněných předmětů – ten je mnohonásobně vyšší.

Evidence kulturních památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog. Údaje o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně přístupné.

Movité památky

Movité kulturní památky tvoří nejpočetnější část památkového fondu České republiky. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy a podobně.

Movité kulturní památky se spolu s dalšími částmi památkového fondu České republiky, chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidují v Ústředním seznamu kulturních památek. Evidence movitých památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog.

Údaje o movitých kulturních památkách nejsou kvůli ochraně před zcizením i ochraně osobních údajů veřejně přístupné. Proto do databáze mohou nahlížet jen vybrané osoby: vlastník movité kulturní památky, úředníci při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, studenti na základě písemného potvrzení školy a badatelé na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s písemným souhlasem vlastníka.