Katalogy - movité památky

Webový katalog Carmen

  • katalog zpřístupňuje evidenci odborných a zámeckých knihoven a dokumentačních fondů NPÚ
  • umožňuje vyhledávat informace napříč celým NPÚ i v rámci jednotlivých knihoven územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ
  • v současnosti eviduje více než 57 000 záznamů ze sbírky plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv
  • katalog je průběžně doplňován, starší záznamy se revidují podle nejnovějších pravidel
  • stručný návod pro vyhledávání je součástí katalogu

Dokumenty evidované v Carmen jsou provázány s danými objekty v Památkovém katalogu a v Geoportálu památkové péče, archeologické průzkumy a výzkumy jsou kromě toho provázány s Integrovaným systémem o archeologických datech (ISAD) a zdigitalizované či digitální dokumenty pak jsou propojeny s Metainformačním systémem.

Katalog Carmen, stejně jako všechny výše zmíněné systémy jsou součástí Integrovaného informačního systému památkové péče NPÚ.

Movité kulturní památky

Movité kulturní památky tvoří nejpočetnější část památkového fondu České republiky. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy a podobně.

Movité kulturní památky se spolu s dalšími částmi památkového fondu České republiky, chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidují v Ústředním seznamu kulturních památek. Evidence movitých památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog.

Údaje o movitých kulturních památkách nejsou kvůli ochraně před zcizením i ochraně osobních údajů veřejně přístupné. Proto do databáze mohou nahlížet jen vybrané osoby: vlastník movité kulturní památky, úředníci při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, studenti na základě písemného potvrzení školy a badatelé na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s písemným souhlasem vlastníka.

Historické knihovní fondy

Součástí vybavení mnoha hradů, zámků a klášterů jsou historické knihovny. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se zachovalo více než 350 zámeckých, hradních a klášterních knihoven, v nichž je uloženo přes 1 700 000 svazků. Národní památkový ústav spravuje významnou část těchto fondů, čítající přibližně 600 000 svazků.

Historické knihovny

Tyto tzv. interiérové knihovny, uchovávané v původních prostorách a původních skříních, regálech či jiném nábytku, jsou český unikát. Jejich význam nespočívá pouze v tom, kolik středověkých rukopisů, prvotisků a jiných cenných knih obsahují, ale hlavně v možnosti sledovat na nich kulturní obraz a vývoj doby, v níž sbírky vznikaly, a také vývoj, společenské postavení, vysokou úroveň vzdělání a zájmy rodů, jednotlivých majitelů, ale i aristokracie jako celku.

Historické knihovní fondy obsahují soubor literatury ze všech vědních oborů (historie, filozofie, teologie, přírodní vědy, lékařství, alchymie, politika, výtvarné umění či psychologie). Každá knihovna odráží zájem těch, kteří ji shromažďovali. Některé tematické okruhy však nalezneme téměř ve všech zámeckých knihovnách. Týká se to například literatury s vojenskou tématikou, protože velká část důstojnictva pocházela z aristokratických rodin. Velmi často je zastoupena právnická literatura, protože také státní správa byla doménou šlechty. Typicky „aristokratickou“ literaturou jsou i knihy o lovu, lesích, koních, případně genealogické publikace. Snad úplně v každém fondu existuje početný soubor knih o zemědělství. Většina zámků byla totiž hospodářským centrem panství. Jeho majitelé se snažili shromáždit vždy to nejmodernější o jeho správě, o hospodářských novinkách, o pěstování plodin i jejich následném zpracování.

Mnohé z historických knihoven jsou v torzálním stavu, další naopak zůstaly zachovány v celistvosti. Jejich význam spočívá v tom, že zůstaly zachovány odděleně jako samostatné fondy. V jiných evropských zemích totiž byly podobné soubory vřazeny do centrálních knihoven, takže se pak jako jednotlivé knihy rozptýlily v jejich rozsáhlých fondech.

Databáze fondů historických knihoven

Národní památkový ústav vytváří a doplňuje databázi historických knihovních fondů, jejímž základem jsou revidované jednořádkové záznamy v lokálních katalozích převedené do elektronické podoby a doplněné o individuální znaky knihy (vazba, typografický popis, provenienční znaky…) a identifikační dokumentaci. Práce se řídí metodikami, které určují způsob a rozsah zpracování úplného bibliografického záznamu. Kompletně již byla dokončena katalogizace tisků 16. století.

Od roku 2018 probíhá kvalitní identifikační dokumentace historických knih (skenování) a roku 2021 byla zahájena úplná odborná katalogizace podle současných knihovnických standardů.

Vyhledávání nejen ve fondech spravovaných Národním památkovým ústavem, ale také ve fondech Národní knihovny, Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd ČR, Jihočeské vědecké knihovny apod.) umožňuje webový portál historických knihovních fondů.

historické knihovní fondy

Historické knihovny tvoří součást fondu movitých kulturních památek, jsou proto evidovány a zpřístupňovány v odlišném režimu než odborné knihovny. Prezenční půjčování knih a bádání v historických knihovnách se řídí směrnicí Dokumentační sbírky NPÚ a může být také omezeno provozními možnostmi jednotlivých památkových objektů.

Mobiliární fondy

Mobiliární fondy tvoří movité vybavení památkových objektů, zejména hradů, zámků a klášterů. Jsou to soubory movitých věcí prohlášených za kulturní památku a dalších předmětů kulturní hodnoty. Mobiliární fondy stovky památek ve správě NPÚ tvoří více než 1,3 miliónu předmětů – od obrazů a soch přes nábytek, osvětlovací tělesa a koberce po oděvy, zbraně a další doklady běžného života a každodenních potřeb našich předků. Mají těžko vyčíslitelnou historickou, kulturní a uměleckou hodnotu.

Mobiliární fondy pocházejí z různých historických období. Na památkovém objektu byly postupně shromažďovány původními majiteli nebo byly svezeny z jiných míst během padesátých let 20. století. Veřejnosti jsou tyto předměty prezentovány při návštěvě hradů a zámků jako vybavení dobových interiérů na stálých prohlídkových trasách, dále při různých sezónních a tematických výstavách. Může se o nich také více dozvědět v odborné literatuře, v odborných i společenských časopisech a dalších médiích.

Památkový katalog

E-PAMÁTKY

Jak o mobiliární fondy pečujeme

O předměty v mobiliárních fondech hradů a zámků ve své správě Národní památkový ústav všestranně odborně pečuje, sleduje a optimalizuje podmínky jejich uložení v depozitářích i na prohlídkových trasách. Udržuje je v dobrém stavu a čistotě a podle potřeby je nechává restaurovat. Důležitou součástí péče je také evidence, dokumentace, fotodokumentace, vědecký výzkum a prezentace.

Evidence mobiliárních fondů je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i digitálně v celostátní databázi v programu CastIS, speciálně vyvinutém pro potřeby památkové péče. Každý záznam obsahuje základní identifikační údaje o předmětu, jeho odborný popis a fotodokumentaci, případně další dokumentaci jako restaurátorské zprávy nebo doklady historické evidence.

Evidence není kvůli bezpečnosti předmětů a ochraně osobních údajů veřejně přístupná. Pokud však existují oprávněné důvody (podle prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči), umožní pracovníci oddělení evidence movitých památek na generálním ředitelství NPÚ nebo na jednotlivých územních odborných pracovištích NPÚ k informacím přístup ve shodném režimu jako v případě movitých památek.

CASTIS

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.