Prof. PhDr. Miloš Stehlík 1923–2020

Prof. PhDr. Miloš Stehlík se narodil 14. listopadu 1923 v Brně. Na Masarykově univerzitě vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii, v roce 1948 se stal vědeckým pracovníkem Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně, v jehož nástupnických organizacích působil více než 70 let.

Pan profesor Stehlík pracoval v naší instituci jako erudovaný uměleckohistorický znalec s fenomenální pamětí, interdisciplinárním rozhledem, odpovědný především za dohled nad restaurováním uměleckých památek.

Vynikal na poli badatelském i sběratelském, neboť obdivuhodně pojil teorii dějin umění s praxí památkové péče. Je autorem řady odborných studií a uměnovědných monografií, v nichž zúročil své zkušenosti z terénu a své studium výtvarných děl in situ. Jeho celoživotním zájmem bylo především sochařství moravského baroka. Od roku 1956 externě přednášel sochařství a teorii památkové péče na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity, kde se stal v roce 1990 docentem a roku 1993 profesorem. Vychoval a ovlivnil tak generace svých mladších kolegů a posluchačů – ctitelů krásy umění a kulturního odkazu našich předků. Za vědecký přínos a podíl na prohloubení odbornosti oboru též získal řadu ocenění, například Artis Bohemiae Amicis (2013) a Osobnost památkové péče (2018).

Pan profesor Stehlík byl vzdělaný a oduševnělý člověk, který celý svůj profesní život zasvětil památkám a jejich ochraně, vydal však také několik pozoruhodných sbírek vlastních veršů. Vyzařovala z něj ryzí snaha o zachování řádu a estetických hodnot světa, plynoucí z jeho vnitřního ustrojení a pevných morálních postojů. Svým kolegům v práci neustále dodávat sílu, odvahu a naději. Byl nepřehlédnutelnou osobností, a to nejen ve svém profesním okolí. Odešel vzácný člověk.

Památková péče, a co dál …
Miloš Stehlík


Ocitáme se tu nicméně před prahem otázek vyžadujících přijetí podmínek a předpokladů plně zodpovědného zdůvodnění památkářské metody a praxe. Záměrně říkám metody, nikoliv teorie. Památková péče je – jak již bylo dávno konstatováno – disciplína historická a jako taková vyžaduje metodický řád v tomto smyslu. Je nepochybné, že jakékoliv podnikání památkové péče uskutečňované ve formě zásahu do organismu památky, je velmi závislé na stavu jejího zachování. Stupeň rozsahu torza je pak do značné míry vodítkem pro způsob opravy, konzervace nebo restaurace, které musí být realizovány bez hodnotových ztrát.

Památková péče na Moravě 1995

Poslední rozloučení s panem profesorem Stehlíkem proběhne 20. února 2020 od 13 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích. Zádušní mše se bude sloužit v neděli 23. února 2020 od 11 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.