Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2017

V sobotu 22. 7. 2017 proběhlo slavnostní předávání ocenění soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje za rok 2017. Akce se uskutečnila ve vítězné obci v městyse Křtiny, který získal zlatou stuhu a bude Jihomoravský kraj reprezentovat v celostátním kole. Soutěž probíhá kontinuálně od roku 1995. Prvním vítězem krajského kola a současně i celostátního se stala obec Vratěním na okrese Znojmo.

Na základě předem schválených podmínek soutěže hodnotila desetičlenná komise v letošním roce 17 přihlášených obcí.  Každá obec měla na svou prezentaci dvě hodiny. Ministerstvo kultury zastupovala v komisi památkářka z NPÚ, ÚOP v Brně Mgr. Alena Dunajová, která se při hodnocení soustředila na stavební fond, celkový obraz obcí a rozvíjení odkazu lidových tradic. Příkladné stavby prováděné v duchu Programu obnovy venkova mohou v rámci soutěže získat ocenění Zlatá cihla. Ohodnocené projekty mohou sloužit jako inspirace pro další obce.

V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise následující ocenění:

Zlatá stuha - vítěz krajského kola - městys Křtiny (okres Blansko)

Městys Křtiny při své rozsáhlé prezentaci prokázal jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou spolupráci s rekordním počtem místních spolků. Výjimečnou aktivitou je spolupráce se Školním lesním podnikem Mendelovy univerzity a s farností, která reprezentuje významné poutní místo.

Bílá stuha za činnost mládeže – obec Morkůvky  (okres Břeclav)

Mládež v obci Morkůvky dlouhodobě usiluje o zachování tradic, zejména tradičního kroje. Ten je jimi s úctou využíván v čím dál větší míře při kulturních a společenských akcích. Mládež se zde spolupodílí na organizaci zvykoslovných aktivit regionu Slovácko.

Modrá stuha za společenský život - obec Vedrovice (okres Znojmo)

Obec Vedrovice je místem bohatého společenského života deklarovaného řadou tradičních i novodobých akcí pořádaných místními spolky. Místní infocentrum se stalo také místem se stálou expozicí regionálního muzea. Spolkový život obce významně doplňuje v rámci mimoškolních aktivit zdejší základní a mateřská škola.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - městys Drásov (okres Brno-venkov)

Městys Drásov dlouhodobě mění kvalitu veřejných prostranství v kontextu zlepšování životního prostředí. Mezi významné dokončené aktivity městyse patří komplexní revitalizace klíčových veřejných prostranství v návaznosti na historickou zástavbu obce. Dlouhodobou snahou a výzvou do dalších let je propojení sídla se zakládáním zelené infrastruktury v krajině.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Nová Lhota (okres Hodonín)

Za příkladné partnerství obce Nová Lhota se zemědělskými subjekty a místními spolky, které se společně a aktivně zapojují do obnovy krajiny. Za zmínku stojí spolupráce v probíhajícím procesu komplexních pozemkových úprav, vzorná je činnost ekocentra a úspěšná rekonstrukce fary podporující místní agroturistiky.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost - obec Milotice (okres Hodonín)

Čilý společenský  život, práce s dětmi a mládeží, regionální osvěta, kvalitní občanská  vybavenost a hlavně zdravé nadšení lidí, to je vše co pomáhá udržet vesnici skutečně živou.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:

 • v kategorii A - obnova památkově chráněných objektů a památek místního významu - obec Tvarožná (okres Brno-venkov) za příkladnou a citlivou obnovu exteriéru kulturní památky kostela svatého Mikuláše
 • v kategorii C - nové venkovské stavby - obec Drnovice (okres Blansko) za stavbu „dřevěného mola“ nad vodní nádrží realizovaného v rámci revitalizace návsi

Diplomy:

 • za moderní knihovnické a informační služby - městys Křtiny (okres Blansko)
 • za vzorné vedení kroniky - obec Vedrovice (okres Znojmo)
 • za rozvíjení lidových tradic - obec Blatnice (okres Hodonín)
 • za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) -obec Drnovice (okres Blansko)
 • za příkladnou péči o historickou zástavbu obce - neuděleno

Mimořádná ocenění:

 • obec Otnic (okres Vyškov) - za udržování venkovské pospolitosti; obec se nachází v blízkosti města Brna, a přesto si zachovává ráz vesnice a venkovského života
 • obec Násedlovice (okres Hodonín) - za příkladné využití bývalé školní budovy; stará školní budova byla zrekonstruována na multifunkční centrum obce včetně příkladné úpravy jejího okolí
 • obec Kostelec (okres Hodonín) - za příkladnou péči o významné krajinné prvky; obec usiluje o zachování významných krajinných prvků a propojení péče o ně s environmentální výchovou
 • obec Vacenovice (okres Hodonín) -za zachovávání lidových tradic; v obci vzniklo z inciativy občanů muzeum jako centrum lidových tradic, řemesel a odkazu předků
 • obec Bulhary (okres Břeclav) - za partnerskou spolupráci obce a místní zemědělské společnosti; v obci působí zemědělská společnost, která vedle hospodářské činnosti a technické spolupráce napomáhá obci i v oblasti sociální (vaření včetně rozvozu obědů pro mateřskou školu, seniory, práce s mládeží apod.)
 • obec Výrovice (okres Znojmo) - za komplexní modernizaci infrastruktury obce; malá obec dokázala v několika letech vyřešit svoji vnitřní infrastrukturu včetně místních komunikací
 • obec Těšany (okres Brno-venkov) - za využití stavební kulturní památky a s ní spojeného literárního odkazu pro společenský život obce; v obci se nachází technická památka kovárny, která je zpřístupněna veřejnosti s odkazem na dílo bratří Mrštíků. Obec cíleně využívá tohoto odkazu pro pořádání kulturních akcí, propagaci regionu i vlastní technické památky
 • obec Petrovice (okres Blansko) - za zachování samosprávy a rozvoj obce; Obec byla v roce 1984 připojena k obci Sloup jako osada bez vlastní samosprávy. Inciativou obyvatel při změně společenských poměrů byla znovuobnovena samospráva a lidé v Petrovicích mohli opět rozhodovat sami o sobě. V následujících letech se obec dynamicky rozvíjí.