Obnova fasád zámku v Kuřimi

V nedávné době byla dokončena první etapa obnovy fasád tzv. starého zámku v Kuřimi.

Zámek, nejhodnotnější architektonická památka ve městě, budovaný od poslední čtvrtiny 16. století na místě původní gotické tvrze, tvoří společně s nedalekým barokním kostelem sv. Máří Magdaleny na západním okraji města výraznou dominantu. Renesanční zámek byl na konci 19. století doplněn historizující dostavbou tzv. nového zámku navazující na starší část  spojovacím křídlem.

Areál slouží především potřebám Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o., v části je nově instalovaná expozice mapující historii Kuřimi od pravěku až po současnost.

Pro zlepšení vnějšího vzhledu areálu bylo v letošním roce přikročeno k obnově fasád, které byly na mnoha místech již zcela dožilé.

Cílem probíhající komplexní rekonstrukce fasád je nejenom odstranění havarijního stavu a nevhodných novodobých úprav, ale především navrácení podoby vzhledu fasád do období poslední stavební úpravy z 19. století, včetně barevného pojetí.

Vzhledem k velkému rozsahu byly stavební práce rozděleny na etapy a v letošním roce tak byla dokončena obnova fasád východního průčelí a severní štítové stěny renesančního zámku. Zajímavostí je, že v rámci rekonstrukce bylo torzo původní renesanční nárožní bosáže, odkryté po odbourání přizdívek nárožních opěráků v 80. letech minulého století, obnoveno "vypichovanou" omítkou (technologií, pomocí které bylo od středověku napodobováno kamenné zdivo) v původních proporcích, čímž se odlišuje od mladší nárožní bosáže realizované v 19. století. Barevnost fasádního nátěru byla podložena výsledky stratigrafického průzkumu, vhodně zvoleny byly i technologické postupy a použité materiály na vápenné bázi.

Úspěšně dokončená letošní etapa obnovy fasád zámku v Kuřimi je prvním krokem k rehabilitaci vnějšího vzhledu zámeckého areálu a výraznému zlepšení jeho památkové i estetické hodnoty.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)

Kontakt:

sekretariat.brno@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihomoravském kraji  naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Brně zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává odborné publikace.

Fotografie ke stažení