Metodický den Historické krovy a jejich obnova

Tento týden proběhla ve velké síni (tzv. mázhauzu) Domu umění ve Znojmě druhá část metodického dne NPÚ, ÚOP v Brně s tématem Historické krovy a jejich obnova. Program byl rozdělen na dvě části, dopolední přednáškovou a odpolední exkurzi.

Úvodní přednáška Mgr. Z. Čižmáře se zabývala tématem přípravy a oprav historických krovů na vybraných kulturních památkách ve Znojmě a okolí, a to na příkladech havarijních krovových konstrukcí objektů far v Dyjákovicích a Božicích-Českých Křídlovicích a kostela Nalezení svatého Kříže.

Druhá přednáška MgA. F. R. Václavíka z Pardubic podala velmi erudovanou a podrobnou informaci o stavebním vývoji Radniční věže ve Znojmě a především analýzu unikátní středověké konstrukce jejího krovu, která vycházela ze zpracovaného stavebně historického průzkumu.

Odpoledne měli účastníci možnost navštívit  vybrané kulturní památky,  a to konkrétně areál  bývalého kláštera kapucínů na Masarykově náměstí, Radniční věž  a především kostel Nalezení svatého Kříže v dominikánském klášteře, kde v současné době probíhá oprava výjimečného raně barokního krovu. Program byl pak zakončen prohlídkou areálu bývalého pivovaru a zámku pánů z Deblína.

Na jednotlivých zastávkách probíhala velmi živá diskuze a výměna názorů všech zúčastněných, mezi kterými byli zástupci odborných organizací, úřadů a zájemců o stavební historii.

Návštěvu památek umožnili jejich majitelé a správci, a to Město Znojmo se Znojemskou Besedou, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Římskokatolická farnost Znojmo a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, které hostilo i dopolední část metodického dne. Všem jmenovaným institucím tímto děkujeme.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)

Kontakt:

sekretariat.brno@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihomoravském kraji  naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Brně zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává odborné publikace.

Fotografie ke stažení