Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského v Michalových Horách

Uměleckohistoricky i památkově hodnotná, byť autorsky dosud neurčená, barokní statue sv. Antonína Paduánského z Michalových Hor (okr. Tachov) pochází dle datace z roku 1736. V roce 2016 prošla památka zodpovědně a příkladně provedeným restaurátorským zásahem, který odstranil příčiny její dlouhodobé degradace a rehabilitoval její vzhled i památkovou hodnotu.

  • Detail sochy po restaurování (2016).

    Detail sochy po restaurování (2016).

Materiálem sochy je střednězrnný pískovec okrové barevnosti. Statue je osazena na bohatě členěném podstavci s volutovými křídly lemovanými květinovými festony. Jeho čelní stěnu zdobí reliéf zachycující sv. Floriána, s monogramem a datací do roku 1736. Sv. Antonín Paduánský je zpodobněn s malým Ježíškem v náručí.

Detail sochy před restaurováním (2016). Detail sochy po restaurování (2016).

Stav sochy světce byl před restaurováním havarijní. Socha neprošla obnovou zřejmě od druhé světové války. Současný kvalitní a náročný restaurátorský zásah byl proveden v jarních a letních měsících roku 2016 restaurátorkou ak. soch. Martinou Klouzovou Niubo. Došlo při něm také k doplnění chybějících kovových prvků. V ruce světce se znovu objevil tvarově vhodný atribut lilie a nad hlavami sv. Antonína i Ježíška svatozáře zhotovené na základě analogií. Na povrchu celé statue se dochovaly rozsáhlé zbytky nátěrů z minulosti, které byly podrobeny průzkumu stratigrafie a stabilizovány. Obnova díla byla financována z prostředků vlastníka a za pomoci prostředků získaných z dotace Plzeňského kraje.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Detail scohy Panny Marie po restaurování (2016).

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na náměstí ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město) patří sice mezi poměrně málo známé, zato však poměrně kvalitní barokní...

Detail aliančního znaku na podstavci po restaurování (2014).

Sloup se sochou sv. Vojtěcha stojící v současnosti před budovou arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) patří rokem svého vzniku (1672) mezi...

Detail sochy po restaurování (2017).

Hunčická statue sv. Jana Nepomuckého představuje příklad zlidovělé, avšak kvalitně provedené sochařské práce pocházející snad až ze závěru 18. století, zhotovené...