Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hunčicích

Hunčická statue sv. Jana Nepomuckého představuje příklad zlidovělé, avšak kvalitně provedené sochařské práce pocházející snad až ze závěru 18. století, zhotovené neznámým autorem a umístěné v exponované poloze na návsi obce. Dílo je kvalitní ukázkou regionální kamenosochařské tvorby období pozdního baroka a součástí jejího bohatého souboru v okrese Plzeň-sever.

  • Detail sochy po restaurování (2017).

    Detail sochy po restaurování (2017).

Pískovcová socha světce v tradičním ikonografickém pojetí je osazena na hranolovém podstavci s volutovými křídly, rozšířeným soklem a předsazenou římsou. Stav díla byl před zásahem havarijní a vyžadoval neprodleně restaurátorský zásah. Statue byla v průběhu 20. století opakovaně opatřena technologicky nevhodnými nátěry, které způsobily urychlenou degradaci materiálu sochy. Povrch těchto nátěrů byl na mnoha místech popraskán a místy se odlupoval i se spodní vrstvou kamene. V opadaných místech bylo možné lokálně vidět nepatrné pozůstatky starších povrchových úprav. Statue vykazovala těžkou ztrátu modelace, nečitelné profilace podstavce, mechanická poškození a v posledních letech odpadla též lícní strana krucifixu i s korpusem Krista. U světce chyběly všechny kovové atributy: svatozář s pěticí hvězd, palmeta i kovová lucerna.

Detail sochy před restaurováním (2017). Detail sochy po restaurování (2017).

Během komplexního náročného restaurátorského zásahu provedeného v roce 2017 se restaurátorce ak. soch. Martině Klouzové Niubo podařilo rehabilitovat sochu světce i s podstavcem a zachránit jejich hmotnou podstatu přímo na místě, bez nutnosti transferu do ateliéru. Došlo k důkladnému zpevnění kamene a vhodnému doplnění chybějící a poškozené profilace i modelace. Poměrně bohaté zbytky starších povrchových úprav byly zakonzervovány a respektovány. Chybějící svatozář a palmeta byly doplněny dle analogií, socha ozdobena drobnou lampičkou na rekonstruovanou původní jednoduchou konzolku. Při restaurování došlo i k obnovení votivních nápisů na stěnách podstavce, které byly v minulosti zcela devastovány. K jejich částečné rekonstrukci formou lazurní retuše dopomohly informace z odborné literatury revidované archivářem. Součástí zásahu bylo i upravení a kultivace okolního terénu. Restaurátorský zásah, který rehabilitoval podobu i matérii památky, finančně podpořil dotační titul Plzeňského kraje a příspěvek vlastníka.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Detail scohy Panny Marie po restaurování (2016).

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na náměstí ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město) patří sice mezi poměrně málo známé, zato však poměrně kvalitní barokní...

Detail aliančního znaku na podstavci po restaurování (2014).

Sloup se sochou sv. Vojtěcha stojící v současnosti před budovou arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) patří rokem svého vzniku (1672) mezi...

Detail sochy po restaurování (2016).

Uměleckohistoricky i památkově hodnotná, byť autorsky dosud neurčená, barokní statue sv. Antonína Paduánského z Michalových Hor (okr. Tachov) pochází dle datace z roku...