Seminář Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitního prostředí

Odborný seminář byl připraven na základě výsledků výzkumného projektu „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, zpracovávaného v letech 2013–2017. Cílem semináře je seznámit muzejní a památkářskou obec s hlavními závěry a poznatky získanými v rámci hodnocení podmínek dlouhodobého uchovávání kulturních statků v různých typech budov (historických, moderních i účelových novostavbách) z hlediska stavebních charakteristik, mikroklimatických faktorů, zabezpečení proti požárům, krádežím a další nezákonné činnosti včetně vhodných úložných systémů a pravidel správné manipulace, transportu a zacházení s předměty. V rámci programu semináře budou jednotlivými členy řešitelského týmu projektu a dalšími experty představeny dílčí výsledky projektu, které byly integrovány do společné certifikované Metodiky uchovávání předmětů kulturní povahy. Záměrem semináře je zpřístupnit danou metodiku a poskytnout prostor pro širší odbornou diskuzi.

Datum a místo konání

Seminář se uskuteční ve dvou na sebe navazujících cyklech 14. 6. a 15. 11. 2018 v Metodickém centru moderní architektury v Brně, v přednáškovém sálu areálu vily Stiassni, vstup z ulice Preslova (zastávka trolejbusu č. 38 Marie Pujmanové).

Pořadatelé

Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace

Národní památkový ústav, ÚOP v Brně

Moravská galerie v Brně

Odborní garanti

Ing. Alena Selucká, náměstkyně pro Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně

PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel Národního památkového ústavu, ÚOP v Brně

Účastníci semináře

Seminář je určen pro pracovníky muzeí, galerií a památkové péče jako jsou vedoucí pracovníci, kurátoři sbírek, památkáři, konzervátoři-restaurátoři. Účast na semináři je však doporučena i těm, kdo se podílejí na stanovení a vytváření podmínek prostředí, ve kterém se nacházejí předměty kulturní povahy a na plánování a zařizování prostor pro jejich deponování – tedy i projektantům, stavebním inženýrům apod.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.mck.technicalmuseum.cz v oddíle konference a workshopy. Seminář je rozdělen do dvou tematických celků, z nichž první se uskuteční v červnu a druhý v listopadu. Přihlašování na akci je tedy rozděleno na „Objekty s předměty kulturní povahy - zásady a metody posuzování vnitřního prostředí I a II“. Počet účastníků semináře je z kapacitních důvodů omezen na 90 osob. Na semináři nebude vybírán účastnický poplatek.

Organizace – kontaktní osoba

  • Mgr. Jana Fricová, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, tel.: +420 541 421 452, fricova@tmbrno.cz

Pozvánka a program ke stažení (PDF)