ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování kaple Nejsvětější Trojice v Přední Lhotě u Těchlovic

Díky dotačnímu programu Ústeckého kraje, vstřícnému postoji vlastníka památky a zejména pečlivému přístupu restaurátorky bylo možné realizovat promyšlenou, citlivou a kvalitní obnovu významné drobné sakrální památky, která byla od svého založení pojímána spíše jako dílo sochařské nežli architektonické a která se již nacházela na hraně své životnosti.

Kaple Nejsvětější Trojice (k. ú. Přední Lhota u Těchlovic, r. č. 101298 )je drobnou vrcholně barokní výklenkovou kaplí se vsazeným vysokým reliéfem Nejsvětější Trojice z roku 1803; zobrazený námět představuje velmi rozšířený ikonografický typ tzv. Žaltářové Trojice. Částečně zděná kaple na obdélném půdoryse vrcholí výrazným segmentovým štítem s volutami a je zastřešena sedlovou stříškou. Kaple je citlivě umístěna do krajiny a patří mezi nejstarší dochované památky této lokality.

Kaple se před zahájením restaurátorského zásahu nacházela v havarijním stavu a byla evidována v seznamu ohrožených nemovitých památek. Povrch jemného labského pískovce, ze kterého byla kaple zhotovena, byl vlivem klimatických podmínek, vzlínající vlhkosti a vegetačního spadu blízko rostlých stromů silně degradován. Povrchová modelace se stala z velké části nečitelnou, zdobné reliéfní prvky pláště kaple jako baldachýn či obíhající ozubový pás téměř zcela chyběly. Střešní krytina byla rozlámaná a silně znečištěná vegetačním spadem. Zásadně poškozen byl také reliéf- byly ulámány hlavy Ježíše Krista i Boha Otce, chyběly části rukou. Na reliéfu dochované silné vrstvy mnohočetné polychromie ztrácely soudržnost a odpadávaly stejně jako poslední zbývající fragmenty polychromie baldachýnu a barevných úprav pláště kaple. Na stěnách se nacházely pozůstatky cementových tmelů z dříve proběhlých oprav. 

V roce 2013 byl díky iniciativě obce Těchlovice a dotačního Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013 proveden komplexní restaurátorský zásah na kapli. Před jeho zahájením byl proveden důkladný restaurátorský průzkum, včetně odběru laboratorních vzorků a rešerše dostupných historický ikonografických a písemných pramenů. Laboratorní stratigrafický průzkum potvrdil počáteční předpoklady ohledně mnohočetných povrchových úprav a lokálně jich prokázal až 15 vrstev. Restaurátorský záměr pak byl koncipován tak, aby došlo k citlivé obnově ikonografické a modelační čitelnosti památky při zachování maximálního množství dochovaných fragmentů polychromie. Silně poškozený kamenný materiál na hranici své životnosti byl petrifikován, uvolněné zdivo bylo dosazeno do původních pozic a bylo obnoveno spárování. Při terénních úpravách za účelem odvedení vlhkosti od stavby kaple bylo nalezeno a následně obnoveno klekátko. Destruovaná pálená krytina byla nahrazena typově shodnou a byl obnoven vrcholový křížek. Rovněž došlo k demontáži uvolněného reliéfu, který byl odvezen do ateliéru restaurátorky. Během těchto prací byla v zadní stěně kaple objevena prázdná drobná nika; po dohodě se starostkou obce Těchlovice bylo rozhodnuto využít tuto niku k uschování voděodolné schránky s dokumenty o památce a obci. Chybějící modelace byla dle historické fotografie doplněna minerálním tmelem, pouze chybějící hlavy byly doplněny z přírodního kamene. Vrstvy polychromie byly lokálně připevněny a konzervovány. Na závěr byly provedeny barevné retuše tak, aby výsledný dojem byl celistvý. Díky archivnímu prameni bylo možné též rekonstruovat částečně destruovaný a nečitelný nápis ve vrcholové kartuši. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...