Restaurování kaple Nejsvětější Trojice v Přední Lhotě u Těchlovic

Díky dotačnímu programu Ústeckého kraje, vstřícnému postoji vlastníka památky a zejména pečlivému přístupu restaurátorky bylo možné realizovat promyšlenou, citlivou a kvalitní obnovu významné drobné sakrální památky, která byla od svého založení pojímána spíše jako dílo sochařské nežli architektonické a která se již nacházela na hraně své životnosti.

Kaple Nejsvětější Trojice (k. ú. Přední Lhota u Těchlovic, r. č. 101298 )je drobnou vrcholně barokní výklenkovou kaplí se vsazeným vysokým reliéfem Nejsvětější Trojice z roku 1803; zobrazený námět představuje velmi rozšířený ikonografický typ tzv. Žaltářové Trojice. Částečně zděná kaple na obdélném půdoryse vrcholí výrazným segmentovým štítem s volutami a je zastřešena sedlovou stříškou. Kaple je citlivě umístěna do krajiny a patří mezi nejstarší dochované památky této lokality.

Kaple se před zahájením restaurátorského zásahu nacházela v havarijním stavu a byla evidována v seznamu ohrožených nemovitých památek. Povrch jemného labského pískovce, ze kterého byla kaple zhotovena, byl vlivem klimatických podmínek, vzlínající vlhkosti a vegetačního spadu blízko rostlých stromů silně degradován. Povrchová modelace se stala z velké části nečitelnou, zdobné reliéfní prvky pláště kaple jako baldachýn či obíhající ozubový pás téměř zcela chyběly. Střešní krytina byla rozlámaná a silně znečištěná vegetačním spadem. Zásadně poškozen byl také reliéf- byly ulámány hlavy Ježíše Krista i Boha Otce, chyběly části rukou. Na reliéfu dochované silné vrstvy mnohočetné polychromie ztrácely soudržnost a odpadávaly stejně jako poslední zbývající fragmenty polychromie baldachýnu a barevných úprav pláště kaple. Na stěnách se nacházely pozůstatky cementových tmelů z dříve proběhlých oprav. 

V roce 2013 byl díky iniciativě obce Těchlovice a dotačního Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013 proveden komplexní restaurátorský zásah na kapli. Před jeho zahájením byl proveden důkladný restaurátorský průzkum, včetně odběru laboratorních vzorků a rešerše dostupných historický ikonografických a písemných pramenů. Laboratorní stratigrafický průzkum potvrdil počáteční předpoklady ohledně mnohočetných povrchových úprav a lokálně jich prokázal až 15 vrstev. Restaurátorský záměr pak byl koncipován tak, aby došlo k citlivé obnově ikonografické a modelační čitelnosti památky při zachování maximálního množství dochovaných fragmentů polychromie. Silně poškozený kamenný materiál na hranici své životnosti byl petrifikován, uvolněné zdivo bylo dosazeno do původních pozic a bylo obnoveno spárování. Při terénních úpravách za účelem odvedení vlhkosti od stavby kaple bylo nalezeno a následně obnoveno klekátko. Destruovaná pálená krytina byla nahrazena typově shodnou a byl obnoven vrcholový křížek. Rovněž došlo k demontáži uvolněného reliéfu, který byl odvezen do ateliéru restaurátorky. Během těchto prací byla v zadní stěně kaple objevena prázdná drobná nika; po dohodě se starostkou obce Těchlovice bylo rozhodnuto využít tuto niku k uschování voděodolné schránky s dokumenty o památce a obci. Chybějící modelace byla dle historické fotografie doplněna minerálním tmelem, pouze chybějící hlavy byly doplněny z přírodního kamene. Vrstvy polychromie byly lokálně připevněny a konzervovány. Na závěr byly provedeny barevné retuše tak, aby výsledný dojem byl celistvý. Díky archivnímu prameni bylo možné též rekonstruovat částečně destruovaný a nečitelný nápis ve vrcholové kartuši. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Jedná se o jeden z nejstarších zachovalých kostelů ve Šluknovském výběžku. Kostel byl naposledy opravován v 60. let 20. století.

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního...

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...

Městský dům č. p. 4/12, zvaný U Modrého hroznu, je součástí západní fronty Jezuitské ulice v historickém jádru královského města Litoměřice.

Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol. Společně s nedaleko stojícím mostem z 2. pol. 18....

V roce 2012 byla zahájena celková obnova vnějšího pláště, ošlo ke statickému zajištění stavby, opravě krovu, výměně krytiny a opravě fasád.