Medailonek vedoucí odboru péče o památkový fond

Mgr. Lucie Radová

Studia

Mgr. Lucie Radová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bakalářský obor kulturně historická regionalistika a následně magisterské studium stavební historie. Ukončila jej v roce 2005 obhajobou diplomové práce „Pražský starosta Čeněk Gregor“ zabývající se – mimo osoby samotného Gregora – také otázkou velkých pražských hygienických podniků (zejm. zřízení vodovodu
a kanalizace).

Činnost v oblasti památkové péče

V Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem pracuje od roku 2004, kdy nastoupila do oddělení péče o nemovitý fond, od roku 2013 vedla oddělení garantů. Od roku 2018 je jmenována do funkce vedoucího odboru péče o památkový fond.

Odborné badatelské zaměření

V letech 2007–2011 se podílela na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum
a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracovala na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace
a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 je hlavním řešitelem projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“

Publikační činnost

Badatelsky se v současné době věnuje zejména památkám spojeným s pěstování
a zpracování chmele v 19. a na počátku 20. století s přesahy do problematiky formování kulturní krajiny, vesnických sídel a historie zemědělství. Okrajově také proměně krajiny a sídel v pohraničí v důsledku rozvoje těžby ve druhé polovině 20. století.