ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

 

Památková rada NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Statut a jednací řád památkové rady

Rada je poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, a to pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Ústeckého kraje. Rada se vyjadřuje jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým konkrétním mimořádně významným urbanistickým, architektonickým, rekonstrukčním, stavebním, konzervačním a restaurátorským akcím, a to jak na kulturních památkách, tak na objektech v památkově chráněných územích.

1. Památková rada (dále jen rada) se zřizuje v souladu s článkem XIV. odst. 1 oddílu 1 (obecná část) Hlavního organizačního řádu Národního památkového ústavu, který je účinný od 1. 1. 2016.

2. Rada je poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, a to pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Ústeckého kraje.

3. Rada se vyjadřuje jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým konkrétním mimořádně významným urbanistickým, architektonickým, rekonstrukčním, stavebním, konzervačním a restaurátorským akcím, a to jak na kulturních památkách, tak na objektech v památkově chráněných územích.

4. Členy rady jmenuje a odvolává ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

5. Přijetím členství v radě se člen zavazuje, že bude navštěvovat její jednání a že při plnění jejích úkolů využije všech svých vědomostí a zkušeností.

6.  Funkce člena rady je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.

7. Rada je složena z předsedy, tajemníka a členů.

       a) Předseda, tajemník a člen rady může odstoupit na základě dopisu řediteli NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

       b) Předsedu rady jmenuje ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem na návrh členů rady, a to na prvním ustanovujícím jednání, případně na prvním dalším jednání rady po odstoupení předsedy.

       c) Tajemníkem rady je vedoucí odboru péče o památkový fond NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

       d) NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem vydá členům rady jmenovací dekret.

Jednací řád

1. Zasedání rady se konají v přímé závislosti na nutnosti projednání konkrétních problémů památkové péče na území Ústeckého kraje. Zasedání může být výjezdní, a to ke konkrétní projednávané akci v terénu.

2. Jednání rady svolává na základě svého rozhodnutí ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem nebo předseda územní památkové rady, a to buď dle své vůle, nebo na základě podnětu jednotlivých členů rady.

3. Jednání rady organizačně připravuje a zajišťuje tajemník, a to písemnou formou. Pracovní program jednání rady sestavuje tajemník na základě návrhů ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem nebo předsedy rady, z jednání rady pořizuje tajemník zápis.

4. Jednání rady řídí její předseda.

5. Jednání rady je neveřejné, zainteresované osoby (vlastník, investor, projektant, architekt apod.) však mohou na úvod jednání detailně představit problematiku konkrétní akce, včetně vlastních návrhů řešení a realizace.

6. Jednání je vedeno formou řízené diskuse s cílem dospět k jednotnému závěru. V případě, že se nepodaří dojít k jednotnému závěru, budou všechny závěry a doporučení rady plnohodnotnou součástí zápisu z jednání rady.

7. Pokud se některý z členů rady cítí v některém bodu programu jednání věcně nebo osobně podjatý, oznámí tuto skutečnost předsedovi rady a projednávání příslušného bodu programu se neúčastní.

Ústí nad Labem 19. 1. 2016

                                                                                                     PhDr. Petr Hrubý

ředitel

Složení památkové rady

předseda:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

tajemník:
Ing. arch. Lenka Kotišová
NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

členové:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta

Ing. Jan Vinař
MURUS – Monumenta Renovamus, projekce, spol. s r. o.

Ing. Petr Macek
Národní památkový ústav, generální ředitelství, oddělení výzkumů a průzkumů

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.
Národní technické muzeum

Mgr. Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

Ing. arch. Vladimír Novák
atelier AVN, s. r. o.

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, katedra dějin a teorie umění

Ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

 

Odborná interní komise NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Statut a jednací řád odborné interní komise

 

Poradní orgán ředitele pro posuzování obnovy kulturních památek a dalších odborných činností.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. 1. Interní komise (dále jen Komise) NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem je zřízena jako poradní orgán ředitele, a to v souladu s Hlavním organizačním řádem NPÚ v platném znění. Komise je speciální orgán zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územní odborného pracoviště.

Článek 2

Předmět činnosti

2. 1. Komise posuzuje vhodnost předložených komplikovaných záměrů obnovy (opravy, rekonstrukce, dostavby, urbanistické návrhy, komplexní obnova, restaurování, apod.) památkově chráněných objektů či záměry plánovaných zásahů v památkově plošně chráněných územích (MPR, MPZ, VPR, VPZ, KPZ, OP) z hlediska památkové péče. Hodnoceny jsou především záměry předložené v souvislosti s vydáváním odborných vyjádření podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

2. 2. Komise po projednání vydá formou zápisu z jednání stanovisko, jehož obsah je zapracován do příslušného odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem či do památkových pokynů.

2. 3. Při svém jednání komise respektuje metodické materiály NPÚ a rozhoduje v souladu se stávajícími zásadami památkové péče.

Článek 3

Složení komise

3. 1. Komise je složena z řad odborných pracovníků NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

3. 2. Členy Komise písemně určuje ředitel vždy na 1 kalendářní rok, přičemž komise je minimálně 5-ti členná.

3. 3. Vedení agendy Komise vede sekretář, který není členem komise, ale zajišťuje její činnost.

3. 4. Předseda Komise může dle potřeby a povahy projednávané věci přizvat k jednání mimo její členy i externí experty nebo další pracovníky Národního památkového ústavu.

3. 5. Předseda Komise může dle potřeby a povahy projednávané věci přizvat k jednání investora, žadatele, vlastníka, projektanta apod., a to na úvodní část zasedání komise, kde může jako host představit svůj záměr. Vlastního jednán komise se tato osoba neúčastní.

Článek 4

Práva s povinnosti členů komise

4. 1. Přijetím členství v Komisi se člen zavazuje, že se bude zúčastňovat jejího zasedání a při plnění úkolů bude využívat získané znalosti a zachovávat nestrannost.

4. 2. Členové Komise při jednáních prezentují odborný osobní názor.

4. 3. Člen Komise se může své funkce vzdát dopisem řediteli ÚOP v Ústí nad Labem.

Článek 5

Jednání komise

5. 1. Komisi svolává po projednání s předsedou komise sekretář komise, a to nepravidelně dle aktuální potřeby.

5. 2.  Jednotlivé záměry do komise předkládá odborný pracovní zejména garanti a specialisté odboru péče o památkový fond, a vždy po předcházejícím projednání s předsedou komise.

5. 3. Komise může zasedat a je usnesení schopná při účasti minimálně nadpoloviční většiny členů, jednání řídí předseda komise.

5.4. Komise předložený záměr projedná, každý z členů má právo na vyslovení vlastního stručného soudu, a na návrh předsedy komise se předložený záměr posuzuje. Předložený záměr je posuzován jako vhodný nebo nevhodný či jako vhodný, ale nutný k doplnění či částečnému přepracování. Cílem jednání komise je dospět k vyváženému stanovisku, které bude akceptovatelné pro všechny členy komise.

5. 5. V případě, že není možné dospět ke konsensu, přichází na řadu hlasování, při případné rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

5. 6. O průběhu jednání o každém záměru je veden, který provádí sekretář komise, a to včetně výsledného hodnocení. V zápise jsou zaznamenány všechny názory členů Komise, výsledky případného hlasování a závěrečné doporučení komise s jeho odůvodněním. Doporučení Komise předkládá sekretář komise řediteli.

5. 7. Jednání Komise jsou neveřejná, s výjimkou dle článků 3. 4. a 3. 5.

Článek 6

Závěrečné ustanovení.

6. 1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Ústí nad Labem dne 17. 6. 2013

                                                                                                              PhDr. Petr Hrubý

  ředitel

Složení odborné interní komise

předseda:
Mgr. Lucie Radová   

tajemník:
Bc. Věra Konopásková          

členové:

 • PhDr. Vít Honys
 • Ing. arch. Lenka Kotišová
 • Mgr. Lenka Hájková
 • Mgr. Alena Sellnerová
 • Mgr. Jaroslav Skopec
 • Ing. arch. Stanislav Flesar

 

Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení movitých a nemovitých věcí za kulturní památku

Statut a jednací řád regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení movitých a nemovitých věcí za kulturní památku

 

Specializovaný interní poradní orgán ředitele, řídí se Metodickým pokynem MK ČR č.j. 6.525/2000.

Článek I.

Úvodní ustanovení.

 1. je ředitelem NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem zřízena v souladu s Hlavním organizačním řádem NPÚ v platném znění. Jde o specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu a odborné posouzení návrhů na změny v chráněném památkovém fondu, návrhů na prohlášení nových věcí za kulturní památku a naopak návrhů na zrušení prohlášení věcí za kulturní památku v působnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem (dále „ÚOP v Ústí nad Labem“).

Článek II.

Vymezení působnosti.

 1. posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též individuálních fyzických či právnických osob.
 2. zajišťuje objektivní posouzení předložených návrhů v souladu se zásadami památkové péče a metodickými pokyny Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu.

Článek III.

Složení komise

 1. je složena z řad odborných pracovníků ÚOP v Ústí nad Labem, případně ze zástupce generálního ředitelství NPÚ.
 2. Členy Komise písemně určuje ředitel vždy na 1 kalendářní rok.
 3. Komise může dle potřeby a povahy projednávané věci přizvat k jednání mimo její členy i externí experty nebo další pracovníky Národního památkového ústavu.

Článek IV.

Práva s povinnosti členů komise

 1. členství v Komisi se člen zavazuje, že se bude zúčastňovat jejího zasedání a při plnění úkolů bude využívat získané znalosti a zachovávat nestrannost.

Článek V.

Jednání komise

 1. svolává její předseda nepravidelně dle aktuální potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.
 2. Stanoviska Komise připravuje tajemník.
 3. V průběhu jednání Komise se o předložených návrzích vede jednání formou řízené diskuse tak, aby byly ujasněny a prodiskutovány názory jednotlivých členů s cílem dospět k většinovému závěru.
 4. Komise se při posuzování návrhů řídí Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR
  č. j. 6.525/2000, jímž se stanovuje jednotný postup při posuzování a předkládání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku.
 5. Jednání Komise jsou neveřejná, s výjimkou podle článku III., odst. 3.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení.

 1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Ústí nad Labem dne 19. 6. 2013

                                                                                                                                                                                                                         PhDr. Petr Hrubý

                                                                                             ředitel

Složení regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení movitých a nemovitých věcí za kulturní památku

předseda:
Mgr. Tomáš Brož          

tajemník:
Mgr. Alena Houdková          

členové:

 • Mgr. Marta Pavlíková
 • Mgr. Gabriela Jeřábková
 • PhDr. Vít Honys
 • Mgr. Jaroslav Skopec
 • Mgr. Lucie Radová

 

Krajská archeologická komise

Statut Krajské archeologické komise

Komise je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

Článek 1

Postavení a poslání krajské archeologické komise

 • Krajská archeologická komise (dále KAK) je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.
 • Posláním KAK je koordinace veškerých opatření ve věci ochrany, záchrany a dokumentace archeologických památek a archeologických výzkumů na území působnosti NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Komise dohlíží na metodiku archeologických výzkumů na památkách a v památkově chráněných územích a usměrňuje odborné zpracování archeologických nálezů, výsledků výzkumů a jejich všestranné využití.

Článek 2

Úkoly krajské archeologické komise

 • Ve spolupráci s GnŘ NPÚ sleduje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonů s ním souvisejících, zejména stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Prosazuje a dbá na dodržování zásad obsažených v Úmluvě o ochraně archeologického dědictví přijaté Radou Evropy v roce 1992 a schválené Usnesením vlády ČR dne 23. září 1998.
 • Předkládá při řešení otázek koncepce památkové ochrany své návrhy a doporučení řediteli NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.
 • Projednává a posuzuje návrhy akcí do Záchranných archeologických výzkumů z rozpočtu NPÚ (dále jen ZAV), při stanovení výše dotace vychází komise z částky stanovené GnŘ NPÚ pro region.
 • Sleduje náležité využití přidělených finančních prostředků, nejméně 1× ročně zpracuje zprávu o jejich čerpání.

Článek 3

Složení krajské archeologické komise

 • Členy komise jmenuje a odvolává ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.
 • Každá organizace deleguje do komise nejvýše dva zástupce. Na jednání komise mohou být přizváni i další odborníci.
 • V čele komise stojí předseda, volený a odvolávaný nadpoloviční většinou všech členů s hlasovacím právem. Předseda komisi reprezentuje a zastupuje ji navenek.
 • Funkce v komisi je čestná. Přijetím funkce se člen komise zavazuje, že využije plně svých odborných znalostí, vědomostí a zkušeností k tomu, aby komise úspěšně plnila své poslání.
 • Členství zaniká vzdáním se funkce písemnou formou nebo odvoláním člena komise ředitelem NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

Článek 4

Orgány komise

 • Na prvním zasedání si ze svého středu členové zvolí předsedu komise.
 • Předseda řídí zasedání, zdůvodňuje výsledky jednání řediteli NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem a má právo navrhovat svolání mimořádného zasedání komise.
 • Ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem jmenuje tajemníka komise z příslušného územního pracoviště, který vyřizuje agendu spojenou s činností komise.

 

JEDNACÍ ŘÁD KRAJSKÉ ARCHEOLOGICKÉ KOMISE

1.      Jednání komise

 • Schůze komise svolává ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem a řídí je předseda nebo v jeho zastoupení tajemník.
 • Schůze komise jsou svolávány podle potřeby, nejméně však 2× ročně.
 • Jednání komise svolává písemnou formou na pracovní adresy členů archeologické komise tajemník minimálně 10 dnů před termínem jednání.
 • Místem jednání je zpravidla sídlo pracoviště NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.
 • Na základě doporučení předsedy a členů komise může tajemník k jednání pozvat i další odborníky z NPÚ nebo jiných odborných institucí, kteří však nemají hlasovací právo. Jednání komise se může na vlastní vyžádání zúčastnit předseda Archeologické komise GnŘ NPÚ.
 • Komise je schopna se usnášet, je-li přítomen nadpoloviční počet členů s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • O průběhu a výsledcích jednání se vede zápis, jehož pořizování zajišťuje tajemník. Zápis je odsouhlasen předsedou komise a do 14 dnů jej obdrží všichni členové komise a ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.
 • V zápisu musí být uveden den a místo konání zasedání, podepsaná prezence, předmět jednání, závěry jednání a obsah diskuzních příspěvků.
 • Agendu spojenou s činností komise zabezpečuje tajemník komise jmenovaný ředitelem NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

         2.      Zásady činnosti komise při přípravě a realizaci výzkumů zařazených do ZAV

 • NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem zpracovává a předkládá komisi seznam plánovaných akcí ZAV s jejich stručnou charakteristikou.
 • Komise se vyjadřuje k opodstatněnosti, formě a rozsahu archeologických výzkumů.
 • Komise hodnotí a schvaluje předložené projekty.
 • Nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém projektovaný výzkum skončil, je vedoucí výzkumu povinen předložit komisi stručnou zprávu o průběhu a výsledcích výzkumu. Součástí této zprávy musí být srovnání projektu výzkumu a jeho výsledků.
 • Nejpozději do konce roku předloží jednotlivé instituce komisi seznam všech akcí (včetně dohledů a negativních zjištění) provedených na památkách a památkově chráněných územích v předcházejícím roce.

Tento Statut a Jednací řád ruší Statut a Jednací řád ze dne 1. 6. 2009 a nabývá platnosti dne 1. 2. 2018.

PhDr. Petr Hrubý

ředitel

Složení krajské archeologické komise

předseda:
PhDr. Francesca Hana Teryngerová
NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

tajemník:
Mgr. Věra Brožová
NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

členové:

 • Mgr. E. Wiesnerová

Muzeum města Ústí nad Labem

 • Mgr. P. Lissek

ÚAPP SZ v Mostě

 • Mgr. M. Soukup

Oblastní muzeum v Mostě

 • Mgr. J. Pařez

GnŘ NPÚ, odd. pam. archeologie