Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

Rada je poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, a to pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Ústeckého kraje. Rada se vyjadřuje jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým konkrétním mimořádně významným urbanistickým, architektonickým, rekonstrukčním, stavebním, konzervačním a restaurátorským akcím, a to jak na kulturních památkách, tak na objektech v památkově chráněných územích.

Statut památkové rady

1. Památková rada (dále jen rada) se zřizuje v souladu s článkem XIV. odst. 1 oddílu 1 (obecná část) Hlavního organizačního řádu Národního památkového ústavu, který je účinný od 1. 1. 2016.

2. Rada je poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, a to pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Ústeckého kraje.

3. Rada se vyjadřuje jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým konkrétním mimořádně významným urbanistickým, architektonickým, rekonstrukčním, stavebním, konzervačním a restaurátorským akcím, a to jak na kulturních památkách, tak na objektech v památkově chráněných územích.

4. Členy rady jmenuje a odvolává ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

5. Přijetím členství v radě se člen zavazuje, že bude navštěvovat její jednání a že při plnění jejích úkolů využije všech svých vědomostí a zkušeností.

6.  Funkce člena rady je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.

7. Rada je složena z předsedy, tajemníka a členů.

       a) Předseda, tajemník a člen rady může odstoupit na základě dopisu řediteli NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

       b) Předsedu rady jmenuje ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem na návrh členů rady, a to na prvním ustanovujícím jednání, případně na prvním dalším jednání rady po odstoupení předsedy.

       c) Tajemníkem rady je vedoucí odboru péče o památkový fond NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

       d) NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem vydá členům rady jmenovací dekret.

Jednací řád

1. Zasedání rady se konají v přímé závislosti na nutnosti projednání konkrétních problémů památkové péče na území Ústeckého kraje. Zasedání může být výjezdní, a to ke konkrétní projednávané akci v terénu.

2. Jednání rady svolává na základě svého rozhodnutí ředitel NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem nebo předseda územní památkové rady, a to buď dle své vůle, nebo na základě podnětu jednotlivých členů rady.

3. Jednání rady organizačně připravuje a zajišťuje tajemník, a to písemnou formou. Pracovní program jednání rady sestavuje tajemník na základě návrhů ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem nebo předsedy rady, z jednání rady pořizuje tajemník zápis.

4. Jednání rady řídí její předseda.

5. Jednání rady je neveřejné, zainteresované osoby (vlastník, investor, projektant, architekt apod.) však mohou na úvod jednání detailně představit problematiku konkrétní akce, včetně vlastních návrhů řešení a realizace.

6. Jednání je vedeno formou řízené diskuse s cílem dospět k jednotnému závěru. V případě, že se nepodaří dojít k jednotnému závěru, budou všechny závěry a doporučení rady plnohodnotnou součástí zápisu z jednání rady.

7. Pokud se některý z členů rady cítí v některém bodu programu jednání věcně nebo osobně podjatý, oznámí tuto skutečnost předsedovi rady a projednávání příslušného bodu programu se neúčastní.

Ústí nad Labem 19. 1. 2016

                                                                                                     PhDr. Petr Hrubý, ředitel

Složení památkové rady

předseda:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

tajemník:
ing. arch. Lenka Kotišová
NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

členové:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta

ing. Jan Vinař
MURUS – Monumenta Renovamus, projekce, spol. s r. o.

ing. Petr Macek
Národní památkový ústav, generální ředitelství, oddělení výzkumů a průzkumů

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.
Národní technické muzeum

Mgr. Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

ing. arch. Vladimír Novák
atelier AVN, s. r. o.

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, katedra dějin a teorie umění

ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.