Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Památková rada je poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, a to pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Ústeckého kraje. Rada se vyjadřuje jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým konkrétním mimořádně významným urbanistickým, architektonickým, rekonstrukčním, stavebním, konzervačním a restaurátorským akcím na kulturních památkách i na objektech v památkově chráněných územích.

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 • doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
 • PhDr. Martin Ebel, Ph.D.
 • Ing. Petr Macek, Ph.D.
 • PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
 • PhDr. Bc.A. Martin Pácal
 • Mgr. Jan Konůpek, Ph.D.
 • Ing. Jan Vinař
 • Mgr. Václav Houfek
 • Ing. arch. Vladimír Novák
 • Mgr. Lucie Radová – tajemnice

        Statut Památkové rady

Krajská archeologická komise

Komise je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

 • Mgr. Roman Brejcha – předseda
 • Mgr. Věra Brožová – tajemnice
 • Mgr. Eliška Wiesnerová
 • Mgr. Petr Lissek
 • Mgr. Ján Čáni
 • PhDr. Martin Trefný

        Statut Krajské archeologické komise

Regionální komise pro ústřední seznam kulturních památek

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z  podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Mgr. Tomáš Brož – předseda       
 • Mgr. Martin Zubík, Ph.D. – tajemník
 • Mgr. Marta Pavlíková
 • Mgr. Hana Veselá
 • PhDr. Vít Honys
 • Mgr. Jaroslav Skopec
 • Mgr. Lucie Radová  

        Statut Regionální komise 

Interní komise

Interní komise se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

 • Mgr. Lucie Radová – předsedkyně
 • Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D. – tajemník
 • Mgr. Jiří Bureš
 • PhDr. Vít Honys
 • Ing. arch. Lenka Kotišová
 • Mgr. Alena Sellnerová
 • Mgr. Jaroslav Skopec
 • Ing. Kamila Budilová Mlejnková
 • Mgr. Mirka Salavová
        

       Statut Interní komise