ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

památková rada

Památková rada je poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, a to pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Ústeckého kraje. Rada se vyjadřuje jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým konkrétním mimořádně významným urbanistickým, architektonickým, rekonstrukčním, stavebním, konzervačním a restaurátorským akcím na kulturních památkách i na objektech v památkově chráněných územích.

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt
 • Ing. arch. Lenka Kotišová
 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • Ing. Jan Vinař
 • Ing. Petr Macek
 • PhDr. Martin Ebel, Ph.D.
 • Mgr. Václav Houfek
 • Ing. arch. Vladimír Novák
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
 • Ing. arch. Tomáš Šantavý

        Statut Památkové rady

 

Krajská archeologická komise

Komise je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

 • PhDr. Francesca Hana Teryngerová
 • Mgr. E. Wiesnerová
 • Mgr. P. Lissek
 • Mgr. M. Soukup
 • Mgr. J. Pařez
 • Mgr. Věra Brožová

        Statut Krajské archeologické komise

regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení movitých a nemovitých věcí za kulturní památku

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Mgr. Tomáš Brož          
 • Mgr. Alena Houdková  
 • Mgr. Marta Pavlíková
 • Mgr. Gabriela Jeřábková
 • PhDr. Vít Honys
 • Mgr. Jaroslav Skopec
 • Mgr. Lucie Radová  

        Statut Regionální komise 

interní (odborná) komise

Interní komise se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

 • Mgr. Lucie Radová
 • Bc. Věra Konopásková
 • PhDr. Vít Honys
 • Ing. arch. Lenka Kotišová
 • Mgr. Alena Sellnerová
 • Mgr. Jaroslav Skopec
 • Ing. arch. Stanislav Flesar       

       Statut Interní (odborné) komise