Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Hrubý

PhDr. Petr Hrubý je absolventem Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studium dokončil v roce 1998. V letech 2002–2003 si doplnil odborné vzdělání postgraduálním studiem na Karlově Univerzitě v Praze a dosavadní vzdělávací kariéru ukončil v roce 2008 úspěšným složením státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rigorózní zkouška byla zakončena obhajobou práce na téma Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen; práce byla následně vydána i knižně.

V odborné organizaci státní památkové péče působí od roku 1997, nejprve v oddělení péče o movité kulturní památky (specialista na oblast restaurování), následně jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2006 byl jmenován do funkce odborného náměstka ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem a od 1. 6. 2013 je ředitelem tohoto pracoviště.

Vedle působení v odborné organizaci pracuje také jako externí pedagog na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, filozofická fakulta, obor: dokumentace památek.

PhDr. Petr Hrubý svůj odborný zájem orientuje především do oblasti dokumentace a studia sepulkrálních a drobných památek. V této odborné oblasti pravidelně publikuje, a to nejen formou článků a studií, ale také monografiemi. Zároveň byl i řešitelem několik výzkumných záměrů zaměřených na tuto oblast památkové péče; z nejvýznamnějších lze uvést projekt s názvem Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR, doba řešení: 2012–2015).

Vedle vlastního odborného výzkumu je jeho snahou také popularizace památek v Ústeckém kraji, z tohoto důvodu byl hlavním iniciátorem založení odborného periodika Monumentorum Custos, časopisu pro památky severozápadních Čech, který vychází od roku 2008 a věnuje se poznání a prezentaci opomíjeného památkového fondu v severozápadních Čechách.