Služby

Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášková činnost pro laickou i odbornou veřejnost v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem (zámek Krásné Březno) pokračuje i v roce 2016. Přednášky zaměstnanců ústeckého ÚOP se opět konají jednou měsíčně – v letošním roce jsou vždy v pondělí převážně od 16 hod. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

 • 5. prosince 2016 (přednáška výjimečně od 15 hod.) – G. Jeřábková: Dittrichové – mecenáši krásnolipského malíře Augusta Frinda

 

 • leden 2017 – S. Flesar: Nová využití pro staré kostely - dvacet let poté

 • únor 2017 – J. Leibl: Drobné památky Jiříkova

 • březen 2017 – M. Páral: W. A. Hablik  - krystalické vize

 • duben 2017 – J. Zajíc: Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938.

 • květen 2017 – L. Radová: Chmel je naše zlato

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, případně si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku.

Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz

 

Poradenství (nejen) při obnově památky

Malebnost řady měst a vesnic, krása historických staveb a kultivované prostředí, v němž mají mnozí z nás možnost žít, je výsledkem práce a úsilí vlastníků nebo správců památek a iniciativy místních obyvatel, ale také soustavné péče pracovníků Národního památkového ústavu i dalších institucí.

Témata, která nás zajímají

Rozhodování v památkové péči probíhá v České republice ve dvou krocích, respektive dvou stupních. První instance – územní odborné pracoviště NPÚ, které působí v každém kraji – zpracovává ke konkrétní mu případu odborné posouzení, ale nemá rozhodovací pravomoc. Pravomoc rozhodnout – tedy pověstné „kulaté razítko“ – má správní orgán, jímž může být obec s rozšířenou působností, v případě větších měst magistrátní nebo krajský úřad. Národní památkový ústav dodává tomuto správnímu orgánu odborné podklady a vyjádření. Nejvyšší instancí je pak ministerstvo kultury.

Pokud jste majitelem kulturní památky nebo bydlíte v památkově chráněném městě či vesnici, budou památkáři z NPÚ dříve či později posuzovat vaše záměry a plány týkající se údržby nebo oprav, přestavby a podobně. Mohou mít na vás nějaké požadavky, jejichž cílem je zachování hodnot památky či prostředí, ale v mnohém vám mohou být i užiteční, a to bezplatně:

 • pomohou vám odhalit hodnoty stavby nebo jejích částí a ukážou vám, co cenného by mělo být zachováno a co je naopak možné změnit či odstranit
 • poradí, jakým způsobem provádět údržbu či opravy, aby byly zachovány všechny hodnoty
 • pomohou najít řešení stavebních detailů, s nimiž si architekti či řemeslníci (minimálně ti bez zkušeností s památkami) nebudou vědět rady, a poradí například i s výběrem barev
 • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco prozkoumat či vyzkoumat (ať už se to týká archeologie, dendrochronologie a obecně datace předmětů či materiálů, trasologie, historických řemesel a technických postupů či používaných materiálů apod.)
 • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco konzervovat či restaurovat
 • poradí, kde hledat informace o historii sídel, tedy měst, vesnic či velkých areálů, i jednotlivých staveb, takže pokud vás zajímá historie vašeho města, kláštera za městem nebo třeba opuštěného pivovaru, jste u nich na správné adrese
 • pomohou s podklady a vyřizováním v případě, že se rozhodnete opravit nějakou zanedbanou stavbu, například kapličku, a potřebovali byste využít některou z forem grantové podpory
 • v krajním případě mohou pomoci zabránit poškození památky nebo místa – v chráněném území nebo na vybrané památce posoudí plánované aktivity, upozorní na jejich negativní vliv a dají podnět pro zahájení správního řízení nebo zjednání nápravy

Z těchto všech důvodů se na „svého“ památkáře obraťte ještě předtím, než začnete platit za práci projektantovi; mohly by to totiž být vyhozené peníze. Za vzor byste si určitě neměli brát načerno prováděnou přístavbu u sousedů ani sice legální a povolenou opravu podobného domu, který ale stojí desítky kilometrů od vás ve zcela jiném prostředí. Když si předem připravíte kvalitní dokumentaci, fotografie či výkresy odpovídající skutečnosti, bude projednávání vaší záležitosti rychlejší. Při jednání se hodně ptejte a nechte si vše vysvětlit. Ovšem pokud vám památkáři nepovolí plastová okna či třípatrovou nástavbu v centru památkové rezervace, nehněvejte se na ně – prostě jen dělají svoji práci...

Dotační programy

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury). MK ČR v současné době nabízí šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek, jeden program na podporu památek UNESCO, jeden program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu záchranných archeologických výzkumů. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Další příspěvek na obnovu kulturní památky může vlastník získat od krajského úřadu nebo od obce s rozšířenou působností.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Ing. arch. Daniel Vágner

 

Stavebně historické průzkumy

Stavebněhistorický průzkum je způsob, jak podrobně poznat stavbu nebo soubor staveb a jejich historický vývoj – tedy odhalit, které stojící části jsou nejstarší a kdy vznikly, jak v té době stavba vypadala, jak se postupně rozrůstala, ale také naopak – co z ní již zaniklo.

Zpracovat průzkum lze pro řadu typů staveb – od hradů a zámků přes historické i novější městské domy, vesnické stavby, průmyslové areály nebo zahrady a parky.

Základem stavebněhistorického průzkumu (SHP) je detailní průzkum stavby (konstrukcí, prvků, detailů i prostorových souvislostí) a shromáždění písemných, plánových a obrazových materiálů. Výsledkem analýzy všech těchto poznatků a jejich formalizovaného zpracování je elaborát, který obsahuje textovou část (vyhodnocení archivního průzkumu, stavební popis objektu a všech jeho částí), grafické vyhodnocení (vyhodnocení stavebního vývoje a památkové hodnocení) a obrazovou a plánovou přílohu zachycující historickou i současnou podobu zkoumané stavby. Je pak jedním ze základních podkladů pro kvalitní a efektivní památkovou péči, zejména při určování optimálních podmínek péče o nemovité památky.

Stavebněhistorický průzkum je vědecká metoda vyžadující intenzivní spolupráci stavebního historika, který je schopen posoudit stavební stránku objektu, s archivářem, jenž se dobře orientuje v písemných pramenech a dokáže z nich vytěžit maximum. Konečný výstup je tak zpracován během několika měsíců, v případě rozsáhlých areálů i několika let.

Na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu jsou experti, kteří se zpracování stavebněhistorických průzkumů věnují, takže je ve věci zpracování průzkumu vaší stavby můžete oslovit. Pokud jejich kapacita bude vytížena, rádi vám doporučí kontaktovat kolegy z jiných institucí či firem, kteří se zpracováním stavebněhistorických průzkumů zabývají.

Kontakt:

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

vedoucí oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Archeologický výzkum

Každý, kdo zamýšlí na území ČR (která je celá „územím s archeologickými nálezy“) provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí to ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i NPÚ. (Více informací o povinnostech stavebníka naleznete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR 

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ pak na místech, která kvůli stavbě nebo i z jiných důvodů mají zaniknout, provedou odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze ve formě dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště NPÚ – Praha, Ostrava a Olomouc.  V omezené míře je však provádí i další.

Běžnou součástí pracovní náplně všech archeologických pracovišť NPÚ jsou, samozřejmě, konzultace a poskytování informací vlastníkům kulturních památek, právnickým osobám  a i dalším zájemcům o kulturní dědictví.

Kontakt:

PhDr. Hana Francesca Teryngerová

Referát archeologie

Odborná knihovna

Výpůjční doba:

pondělí 8–15.30 hodin
čtvrtek 8–15.30 hodin

V ostatní dny je možné knihovnu navštívit po předchozí domluvě – vzhledem ke kapacitním možnostem studovny je vhodné návštěvu knihovny vždy předem ohlásit.

Kontakt:

Mgr. Vendula Suchá

Vedoucí referátu dokumentačních fondů a knihovny

Knihovní řád naleznete zde: Badatelský řád (PDF).


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje veškeré monografie z fondu knihovny. Probíhá postupná rekatalogizace periodik.


O fondu knihovny:

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění.

Knihovna nabízí návštěvníkům možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

V knihovně je návštěvníkům k dispozici počítač s připojením k internetu (Některé dokumenty jsou v elektronické verzi dostupné v Památkovém katalogu).
Služby knihovny jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně.

Dokumentační sbírky

V dokumentačních sbírkách Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem jsou uloženy stavebně historické průzkumy (SHP), nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace (OPD),  plánová dokumentace (PD), restaurátorské zprávy a průzkumy (RZ), spisová agenda k jednotlivým objektům a fotografická a obrazová dokumentace. Specifickou sbírkou je tzv. archiv těžební oblasti (TO) obsahující dokumentaci zaniklých obcí Ústeckého kraje.

Uložené dokumenty se vztahují především ke kulturním památkám a objektům ležícím na památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny a rezervace).

Do dokumentačních sbírek Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem je možné nahlédnout po předchozí domluvě.

Nahlížení do dokumentů je upraveno badatelských řádem. Badatelský řád (PDF), Ceník služeb (PDF).

Dokumentační sbírky jsou evidovány v elektronickém katalogu.

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Alena Houdková (fotografická a obrazová dokumentace)
  e-mail: houdkova.alena@npu.cz
  telefon: +420 472 704 854
  mobil: +420 724 025 559
 • Mgr. Jan Leibl (odborná spisovna)
  e-mail: leibl.jan@npu.cz
  telefon: +420 472 704 853
  mobil: 724 568 573
 • Mgr. Vendula Suchá (sbírka SHP, OPD, PD, RZ, TO)
  e-mail: sucha.vendula@npu.cz
  telefon: +420 472 704 841
  mobil: +420 724 824 730

Badatelna oddělení movitých památek

 • ISO
 • Infoservis k movitým památkám
 • příjem žádostí o vydání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (sakrální a archeologické)

Referát movitých památek, jehož součásti je také integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) nabízí vlastníkům památek, odborným pracovníkům a široké veřejnosti výsledky podrobného terénního průzkumu. Na základě předem stanovených podmínek jsou oprávněným osobám zpřístupněny dokumentační a obrazové fondy vztahující se k movitým památkám a předmětům kulturní hodnoty, zejména předmětům sakrální povahy. Dostupnost těchto fondů hraje významnou roli v identifikaci odcizených či nalezených předmětů.

Kontakt:

Mgr. Elzbieta Šteflová

Referát evidence movitých památek

Pronájmy prostor

V budově nového zámku je možno pronajmout prostory vhodné ke svatbám, konferencím, rautům, předání maturitního vysvědčení. 

(přednáškový sál, atrium, výstavní prostory )

Součástí zámeckého areálu je kostel sv. Floriána, který rovněž lze pronajmout pro konání obřadů a společenských akcí.

RYCHLÝ KONTAKT

Chcete u nás uspořádat svatbu nebo konferenci a nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Ing.arch. Daniel Vágner

Zapůjčení výstav

Aktuální výstava v atriu zámku Krásné Březno, sídle ÚOP v Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

Výstava s podtitulem Lucemburské architektonické dědictví severozápadních Čech přibližuje návštěvníkům kulturní dědictví, které na území severozápadních Čech vzniklo za vlády lucemburské dynastie. Cílem je na jednom místě představit především památky nemovité, které jsou v mnoha případech pro běžné návštěvníky obtížně dostupné. Podrobnosti o výstavě naleznete na stránce Výstavy ÚOP.

RYCHLÝ KONTAKT

Chcete si zapůjčit naši výstavu do prostor zámku, muzea či knihovny? Nevíte, jak vhodně výstavu nainstalovat a zda termín již není obsazený – ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Ing.arch. Daniel Vágner