BADATELNA ODDĚLENÍ MOVITÝCH PAMÁTEK

– ISO – Infoservis k movitým památkám – příjem žádostí o vydání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (sakrální a archeologické)

Referát movitých památek, jehož součásti je také integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) nabízí vlastníkům památek, odborným pracovníkům a široké veřejnosti výsledky podrobného terénního průzkumu. Na základě předem stanovených podmínek jsou oprávněným osobám zpřístupněny dokumentační a obrazové fondy vztahující se k movitým památkám a předmětům kulturní hodnoty, zejména předmětům sakrální povahy. Dostupnost těchto fondů hraje významnou roli v identifikaci odcizených či nalezených předmětů.