ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dotační programy

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Dotační programy Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury nabízí několik programů, z nichž NPÚ administruje  Havarijní programProgram péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. Bližší informace o těchto dvou programech vám poskytne naše pracoviště.

Více informací o dalších programech naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Dotační programy Ústeckého kraje

Krajský úřadKultura a památková péče, Program obnovy venkova

Dotační programy Ministerstva zemědělství

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dotační programy obcí s rozšířenou působností

Informace o těchto programech získá žadatel na příslušném městském úřadě nebo na magistrátu města na odděleních památkové péče.