Medailonek vedoucího odboru evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Brož

Studia

Mgr. Tomáš Brož je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, na bakalářský obor kulturně historická regionalistika navázal magisterským studiem historie. Studium dokončil v roce 2001 obhajobou diplomové práce na téma Stavební vývoj zámku v Horní Libchavě.

Činnost v oblasti památkové péče

V oboru památkové péče pracuje od roku 1998, kdy nastoupil na tehdejší Státní ústav památkové péče v Ústí nad Labem jako referent do oddělení propagace a prezentace. Od roku 2003 působí v oddělení Evidence a dokumentace, vedením oddělení byl pověřen v roce 2007.  Od roku 2013 je jmenován do funkce vedoucího odboru Evidence, dokumentace a informačních systémů.

Odborné badatelské zaměření

V letech 2007–2011 se podílel na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum
a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracoval na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace
a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 se jako výzkumný a vývojový pracovník podílí na projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“

Publikační činnost

Svou publikační činnost směřuje především na dokumentaci a stavební vývoj sakrální architektury.