ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Patrimonium pro futuro 2019 - nomice za Ústecký kraj

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Za rok 2019 je na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana památky nominováno za Ústecký kraj občanské sdružení Lenešický okrašlovací spolek. V kategorii  Prezentace hodnot je nominována výstava UMĚNÍ V NOUZI!? KUNST IN NOT!? kurátorky PhDr. Bohuslavy Chleborádové, vedoucí historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích. Od 29. června až do 15. srpna mohou lidé hlasovat o vítězi zvláštního ocenění Památky děkují, které je součástí každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

1. Občanské sdružení Lenešický okrašlovací spolek, zastoupený předsedou Zdeňkem Plačkem, za záchranu kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích (okr. Louny).

Sdružení bylo založeno v roce 2008 krátce po zřícení věže a západního průčelí kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích (okr. Louny). Jeho hlavním cílem bylo zajistit obnovu kostela v jeho původní hmotě a navrátit stavbu původnímu účelu. V širších souvislostech se práce spolku zaměřuje na ochranu kulturního a historického dědictví. Spolek od roku 2009 řídí a realizuje stavební obnovu kostela sv. Šimona a Judy. Dále se věnuje vlastivědné činnosti, poznávání regionální historie, obnově památek a podpoře místního cestovního ruchu a ochraně životního prostředí.

Po dohodě s místní farností se spolek ujal těžce poškozeného kostela sv. Šimona a Judy (r. č. ÚSKP 43217/5-1216), dokázal zajistit přípravu projektu k dostavbě objektu a zajistit finanční prostředky k její realizaci. Ty byly získávány především prostřednictvím dotačních programů a sponzorských darů. Ve prospěch kostela byly rovněž konány kulturní akce a pořádány sbírky. Spolek dále usiluje o maximální otevření kostela nejširší veřejnosti konáním koncertů, kulturních a společenských akcí (např. Noci kostelů, Česko zpívá koledy). Díky aktivitě spolku byl odstraněn havarijní stav kostela a provedena obnova do původní hmoty, zachráněna tak byla mimořádně hodnotná stavba, ze které bylo znovu vytvořeno nejen místo liturgie, ale rovněž místo setkávání a společenského života celé obce. Rovněž bylo zajištěno restaurování původního mobiliáře. Projekční i stavební práce byly prováděny za příkladné spolupráce s orgány památkové péče. Vedle obnovy kostela sv. Šimona a Judy spolek realizoval obnovu lenešické kaple sv. Jana Nepomuckého (r. č. ÚSKP 42923/5-1219) se sochou sv. Jana Nepomuckého a obnovu Husovy zvonice. V současné době se věnuje i revitalizaci veřejného parku u Husovy zvonice. Dlouhodobou a systematickou činností se spolek zasloužil o kultivování veřejného prostoru v místě svého působiště a obnovu místního památkového fondu. 

Odkazy:

www.lenos.cz

www.facebook.com – Přátelé Lenešic

 

2. Výstava UMĚNÍ V NOUZI!? KUNST IN NOT!? kurátorky PhDr. Bohuslavy Chlebodárové, vedoucí historického oddělení Regionální muzeum v Teplicích.

Výstava UMĚNÍ V NOUZI!? KUNST IN NOT!?, jejíž kurátorkou je PhDr. Bohuslava Chlebodárová, představuje aktivity Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti kritičky a pedagožky Emmy Meisel, která při Městském muzeu v Teplicích fungovala v letech 1934–1938. Jejím hlavním posláním byla prezentace současných, převážně německy mluvících umělců působících v rámci tehdejšího Československa. Na celkem 19 výstavách byli – mimo jiné – přestaveni tvůrci jako Erwin Görlach, Walther Klemm, Franz Gruss nebo Rudolf Swoboda a Emil Filla. Z tří tisíc prezentovaných děl jich Sekce pořídila 350 přímo pro místní muzeum, řadu dalších děl zakoupili místní podnikatelé sdružení v Sekci, včetně samotné Emmy Meisel, kteří tak v hospodářsky složité době podporovali umělce.

Výstava poprvé seznámila širokou veřejnost s mimořádnou aktivitou Sekce pro výtvarné umění a také s osobou její zakladatelky a jednatelky Emmy Meisel, díky níž se Teplice staly ve 30. letech 20. století jedním z nejdůležitějších center soudobého umění. Osud děl, jak už to v Sudetech bývá, dokonale kopíruje historický vývoj celé oblasti. Emma Maisel zemřela v roce 1942 v Osvětimi, správcem její pozůstalosti se stalo místní muzeum. Díla, ve druhé polovině 20. století odsuzovaná jako ukázka „nepřátelského“ umění, téměř jako zázrakem přežila do současnosti. Před vystavením byla zrestaurována a doplněna o díla ze soukromých sbírek. Na výstavě tak byla v kvalitní instalaci poprvé od 30. let 20. století prezentována stovka obrazů, grafik a plastik.

Odkazy:

https://www.muzeum-teplice.cz/vystavy-2020/1085.umeni-v-nouzi-kunst-in-not-sekce-pro-vytvarne-umeni-pri-muzejni-spolecnosti-teplice-sanov-1932-38/

https://www.youtube.com/watch?v=c3lLi32Y5hc

Fotografie ke stažení