Památky děkují

O vítězi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost. Cenu získává počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace Ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze základních kategorií: obnova památky; restaurování; památková konverze; objev, nález roku; prezentace a popularizace; záchrana památky; příkladná správa a prezentace památkových objektů.

Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce NPÚ Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Laureáti k ceně a diplomu získají také roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

V roce 2015 se mohla do hodnocení poprvé zapojit i veřejnost. Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vybírají účastníci z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujal. Při slavnostním udílení potom získává cenu veřejnosti Památky děkují.

Podrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží.
  • Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro včetně držitele ceny veřejnosti kategorie Památky děkují budou vyhlášeni v listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.
  • Online hlasování Památky probíhá od 15. června do 30. září 2022.

Přehled vítězů cen Patrimonium pro futuro 2021

Horská brána - celkový pohled

V areálu Masarykova nádraží při Hybernské ulici byly odkryty a zdokumentovány součásti novoměstského gotického opevnění Prahy a základy Horské brány. Akce proběhla v...

Trojský zámek - schodiště po restaurování

Zámecký areál, který je od roku 1922 v majetku státu, dnes hlavního města Prahy, byl v období socialismu nákladně rekonstruován, ale na zahradní schodiště se tehdy...

Stav po obnově

Takzvaná Stará škola je nedílnou součástí premonstrátského kláštera v Louce, založeného v roce 1190 údělným knížetem Konrádem Otou. Monumentální barokní komplex má v...

Suterén gotického věžového paláce hradu s původní podélně valenou gotickou kamennou klenbou

Bílovecký zámek sdílí osud mnoha památek v regionu. V závěru 2. světové války jeho majitelé uprchli, po přechodu fronty byl vypálen a od zániku jej odvrátilo rozhodnutí...

Nalezené malby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický kostel z druhé poloviny 14. století a začátkem 18. století byl částečně barokně přestavěn. Je unikátní ukázkou vysoké...

Kostel sv. Vavřince po obnově

Kostel sv. Vavřince v Úlicích je patronátní kostel z počátku 17. století. Jedná se o drobnou jednolodní stavbu s obdélnou lodí a trojbokým závěrem. Na jižním portálu se...

Nástěnná malba po restaurování

Kostel představující jednu z dominant jádra města byl barokně přestavěn počátkem 18. století Octaviem Broggiem. V kostele je zachováno středověké zdivo starší stavby,...

Socha Ukřižování v Moutnicích po částečném sejmutí druhotných polychromií a demontáži rukou

Socha Ukřižovaného Krista pochází z kostela sv. Jiljí v Moutnicích, stavby s bohatým architektonickým vývojem od románského období do 2. poloviny 20. století. V jeho...

Fragmenty mlýnského kola

Při archeologickém výzkumu, který předcházel stavbě silničního obchvatu Havlíčkova Brodu, byl na východním břehu Stříbrného potoka objeven relikt rudního mlýna,...

Kunětická hora po obnově šesté brány

Kunětická hora je příkladem zdařilé komplexní obnovy vybrané části památky. Hrad pocházející z druhé poloviny 14. století po dobití Švédy od poloviny 17. století...

Klášter ve Fulneku po obnově

Celková obnova kostela Nejsvětější Trojice zdůraznila krásu obdivovaných barokních hodnot, zároveň odhalila netušené doklady pozdně gotického umění. Unikátní fresková...

Kostel sv. Václava po obnově

Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, nejvýznamnějším duchovním centru Čech, spojeném s počátky českého státu, je národní kulturní památkou. Jeho komplexní obnova...

Špýchar po obnově

Objekt špýcharu památkově chráněné usedlosti se na první pohled vymyká z urbanistické struktury historického jádra obce Zbudov, jehož současná podoba se formovala kolem...

Zámek Lešná po obnově střešního pláště

Zámek Lešná s přilehlým areálem představuje cenný doklad vývoje zahradní kultury i životního stylu šlechty v 19. století. Když se stal vlivem dalšího historického vývoje...

Zámecká kaple v Budišově, pohled na oltář

Kaple na zámku v Budišově je významná rozsáhlou vrcholně barokní výzdobou z 18. století. Po zestátnění zámku kaple a s ní i výzdoba chátrala, později malby poškodilo...

Gloriet v růžové zahradě děčínského zámku

Gloriet je ojedinělou stavbou úzce slučující kamenosochařské, kamenické a zděné prvky, které společně vytvářejí spíše umělecký objekt než pouhou stavbu. Vinou...

Čimelice - stav po dokončení

Soubor 31 barokních soch z dílny J. K. Hammera je cenný jak svým počtem, tak uměleckou kvalitou. Sochy situované v krajině jsou už na původních místech nahrazeny kopiemi...

Dělostřelecká tvrz Bouda po rekonstrukci

Dělostřelecká tvrz Bouda je součástí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1936–1938 v rámci přípravy československé armády na obranu republiky. Jako...

Kazatelna po restaurování

Kazatelna z roku 1754 je nedílnou součástí mobiliáře kostela a její autorství se připisuje dílně Jelínků z Kosmonos. Stav kazatelny byl v roce 2018 havarijní....

Rudolec - epitaf po restaurování

V roce 2021 bylo dokončeno dvouleté restaurování renesančního epitafu Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci na Jindřichohradecku. Uskutečnilo se díky spolupráci...

Morový sloup po restaurování

Plzeňský mariánský sloup je stejně jako obdobné památky v českých zemích především výrazem vděčnosti za záchranu před morem. Výjimečnost tohoto díla, přesahující hranice...

Po ukončení restaurování

Oltář Panny Marie je významnou pozdně gotickou malířskou a sochařskou památkou na území východních Čech. Retábl s kvalitní malbou znázorňující P. Marii s Ježíškem, sv....

Detail morového sloupu po restaurování

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází na Riegrově náměstí v historickém centru města Kroměříž a byl realizován v letech 1716–1725 jako poděkování za odvrácení...

Sv. Vojtěch po restaurování

Milešovský kostel sv. Antonína Paduánského se postupně dostal do velmi špatného stavu. Po roce 2010 byly poškozeny nejen jednotlivé fasády a jejich umělecká výzdoba, ale...

Boční oltář Ukřižování Páně po restaurování

Barokní kostel sv. Jakuba Staršího je jednolodní stavba z roku 1754. Čtyři boční oltáře nacházející se v interiéru kostela byly ve velmi špatném technickém stavu a...

Výstava Tovární komíny - Nové využití ikon průmyslového věku, Kostelec nad Černými Lesy 2021-2022

Před deseti lety se problematice továrních komínů, jejich architektuře, typologii či symbolice věnovali jen ojedinělí odborníci nebo nadšenci – „komínáři“. Ovšem díky...

Sklářská pec v noci

Kraj Vysočina zůstává významnou sklářskou oblastí. Nejstarší doložené sklářské huti jsou zde zatím datovány do 16. století, lze ale předpokládat i středověké počátky...

Z metropole

V roce 2021 oslavil magazín České televize Z metropole 15. výročí zahájení svého vysílání. Za dobu existence si získal pevné postavení ve vysílacím schématu ČT, oblibu a...

Finální stav - pohled od SV, 2022

Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury Záhoří pracovník Národního muzea v přírodě Mgr. Radek...

Při dozvánění | © I. Nádvorníková

Kostel sv. Mikuláše v Čisté se v minulosti pyšnil pěti historickými zvony. Následkem dějinných událostí 20. století však o většinu z nich přišel. Z iniciativy místních...

Západní palác, 2021

V letech 1972–1984 provedl pražský Archeologický ústav ČSAV pod vedením PhDr. Antonína Hejny, CSc. archeologický výzkum pahorku, na kterém se rýsovaly zbytky kamenných...

Kostel po obnově

V roce 2008 si spolek Dubec sobě, z. s., pronajal místní kostel Archanděla Michaela, který se dlouhodobě nacházel v havarijním stavu. Objekt byl zařazen mezi chátrající...

Po obnově - pohled na zrekonstruovanou dvoranu

Budova nazývaná Městská dvorana je významnou součástí panoramatu památkové rezervace historického jádra města Lokte. Budova z konce 19. století přešla po roce 1989 do...

Slovenská strela po obnově

Motorový vůz M 290.002 je jediným dochovaným exemplářem tohoto typu vyrobeným v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po odstavení z provozu v roce 1960 byl statickým exponátem...

Zříceniny hradního paláce, stav po provedení konzervačních prací; v popředí pilíř, vlevo zbytek průčelí se vstupem do interiéru

Poměrně odlehlá a vysoko položená zřícenina Starého Světlova (609 m n. m.) uchovává řadu významných dokladů středověkého stavitelství. Především se jedná o palác, jehož...