Památky děkují

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost a získává ji počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ceny uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena Patrimonium pro futuro má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. Počin, který získá nejvíc hlasů v on-line hlasování, obdrží cenu veřejnosti Památky děkují.

PODrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco následující nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2016 hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží, už teď! 
  • V dvaceti čtyřech medailoncích naleznete textové i obrazové informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat veřejnosti a kdo se o to zasloužil. Hlasovací tlačítko naleznete pod stručnou charakteristikou každého nominovaného počinu, ale předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější texty. Hlasovat totiž můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených! Po kliknutí na hlasovací tlačítko obdržíte e-mail a až po jeho potvrzení bude váš hlas započítán.
  • Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Jeho jméno bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro v úterý 3. října na zámku v Bučovicích, kde mu bude udělena cena veřejnosti Památky děkují v podobě křišťálové plakety.
Uměleckoprůmyslové museum po dokončení obnovy

Hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea prošla mezi lety 2014–2016 celkovou obnovou, během níž byly postupně opraveny fasády, střecha, parter, zahrada i hospodářské...

Rotunda sv. Václava na Malé Straně

Raně středověká rotunda sv. Václava byla objevena v roce 2004 při záchranném archeologickém výzkumu, který probíhal v souvislosti s rekonstrukcí budovy...

Průlez válcovou nádrží do krovu vodárenské věže (foto J. Sajtlová)

V čerstvě zrekonstruovaných prostorách původně barokního objektu mohou návštěvníci zhlédnout novou interaktivní expozici, která je provede historií dodávek pitné a...

Pohled na holubovský mlýn od náhonu

Areál původně renesančního mlýna v Holubově je vzácně zachovanou připomínkou místního rozvoje mlynářství od 16. do 20. století. V současnosti prochází rozsáhlou obnovou,...

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Nález fortifikace v jižní a západní části plochy, pohled od jihu

Na podzim roku 2016 se při záchranném archeologickém výzkumu ve Vidicích podařilo odkrýt středověké opevnění zaniklé tvrze. Nález přináší nové poznatky o historii a...

Bronzový poklad z Mezirolí po konzervaci (foto Jan Přibilský)

Bronzový poklad z Mezirolí tvoří unikátně dochovaný soubor osmnácti šperků z doby bronzové. Okolnosti, za nichž byl objeven, mohou přitom sloužit jako vzorový příklad...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...

Obnovený interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie

V srpnu 2016 byly úspěšně dokončeny stavebně restaurátorské práce projektu revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie. Cílem projektu financovaného z EHP a tzv....

Výstava Plavba na páře v Muzeu města Ústí nad Labem, pohled do expozice

V roce 2016 připravilo Muzeum města Ústí nad Labem nevšední výstavní projekty, Plavba na páře a E. G. Doerell a jeho svět, jimiž veřejnosti přiblížilo dvě významná...

Interiér zahradního domku. Ve zdi kostelního presbytáře je patrné pískovcové ostění sanktuária

Archeologický výzkum v areálu zámku v Jilemnici odhalil v základových partiích zahradního domku a v ploše zámeckého parku pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty....

Vánoce 2016

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která...

Třebechovický betlém po dokončení restaurátorských prací

Restaurování třebechovického Proboštova betlému představuje unikátní počin nejen v kontextu České republiky, ale i v Evropě. V jeho průběhu se podařilo shromáždit...

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Detail řezbářské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie

V roce 2016 skončila obnova vstupního průčelí a interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, která zahrnovala i restaurování bohaté výzdoby a zařízení pocházejícího...

Třísvazková publikace zkoumá metodiku záchrany a prezentace památek lidové architektury

Tři tematicky zaměřené svazky se zabývají otázkami průzkumu, transferu, obnovy a prezentace unikátního kulturního dědictví venkova především na pomezí Čech a Moravy,...

Nová radnice po obnově

V roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova vnějšího pláště budovy Nové radnice. Jde o komplexní konzervační obnovu památky moderní architektury s velkým podílem...

Mohyla míru v roce 2016 (foto Eliška Nohálová)

Mohyla míru byla vybudována mezi lety 1910 a 1912 podle návrhu architekta Josefa Fanty. V roce 2016 byla dokončena stavební a restaurátorská obnova fasádního pláště a...

Obnovená černá kuchyně, detail

Usedlost čp. 12 v Kučerově reprezentuje hliněný dům hanáckého typu, postavený převážně z nepálených cihel. Cenný areál postupně chátral a obrat přišel až v roce 2011,...

Pohled z průjezdu

Dům čp. 29 prošel v letech 2014–2016 komplexní obnovou, která starobylému objektu navrátila důstojný vzhled a přinesla rovněž několik zajímavých objevů.

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Pohled na trámy stropu a záklop tvořený pískovcovými plotnami

V roce 2016 byl při operativním průzkumu a dokumentaci domu čp. 26 objeven pozdně gotický sklep s trámovým stropem. Unikátní nález poukazuje k doposud téměř neznámé...

Restaurovaný deskový strop (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...

Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem, neboť jejich poloha a stavební uspořádání často neumožňují další využití. Vodárna ve stanici...