Památky děkují

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost a získává ji počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ceny uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena Patrimonium pro futuro má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. Počin, který získá nejvíc hlasů v on-line hlasování, obdrží cenu veřejnosti Památky děkují.

PODrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco následující nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2017 hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží, už teď! 
  • Ve dvaceti jednom medailonku naleznete textové i obrazové informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat veřejnosti a kdo se o to zasloužil. Hlasovací tlačítko je pod stručnou charakteristikou každého nominovaného počinu, ale předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější texty. Hlasovat totiž můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených! Po kliknutí na hlasovací tlačítko obdržíte e-mail a až po jeho potvrzení bude váš hlas započítán. Hlasovat můžete do 14. září.
  • Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Jeho jméno bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro ve středu 3. října na zámku v Jindřichově Hradci, kde mu bude udělena cena veřejnosti Památky děkují  v podobě křišťálové plakety.
Obnovený parter domu Lucerna v Příboře se skříňovým výkladcem

Řadový měšťanský dům čp. 38 se nachází na území městské památkové rezervace Příbor. Památkově chráněný objekt byl delší dobu nevyužíván, jeho genius loci však natolik...

Kaple zámku Navarov, stav po restaurování

O kompletní restaurování zámecké kaple navarovského zámku se zasloužili vlastníci, kteří celou akci financovali z vlastních prostředků. Bez nich a jejich nadšení by...

Zátoň, kostel sv. Jana Křtitele, boční oltář sv. Simeona – stav po restaurování

Během restaurování barokních oltářů z kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni došlo k objevu barokních povrchových úprav, které se dochovaly na všech významných součástech...

Chodov, slavnostní svěcení zvonů

Město Chodov se od roku 2006 věnuje obnově kostela sv. Vavřince, jedné z mála dochovaných zdejších historických staveb. Mimořádná je komplexnost přístupu, který kromě...

Detail svorníku klenby po restaurování

Restaurování gotických architektonických prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři u Opavy přineslo řadu významných zjištění. Na jejich základě lze kostel přiřadit k...

Renesanční výmalba měšťanského domu čp. 6 v Plzni, stav po restaurování

Během obnovy domu čp. 6 na náměstí Republiky v Plzni se podařilo odkrýt zcela unikátní nález renesanční výmalby, spojované se zdejší činností italských architektů....

Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

Dřevěný most přes řeku Jizeru je unikátní a autenticky dochovanou technickou památkou. Přesto se nacházel ve vážném stavu a jeho záchrana se dlouho jevila jako nemožná....

Kuks, most v roce 2018, boční pohled

Ocelové příhradové mosty jsou nezřídka v havarijním stavu a hrozí jim zánik. Zdařilá obnova mostu v Kuksu ukázala, že oprava tohoto druhu památek je možná i za použití...

Archeologická lokalita zaniklé obce Nesvětice – nálezy

Archeologické výzkumy lokality Nesvětice přiblížily dvě odlišné etapy vývoje jedné polykulturní lokality – období raného středověku a 2. světové války. V obou případech...

Průčelí kruchty s obrazy z legendy sv. Isidora

Kaple sv. Isidora v Křenově prošla v letech 2004–2017 generální obnovou, jejímž završením se stalo restaurování interiérového vybavení. V jeho průběhu se podařilo určit...

Cheb – prohlídková trasa Pod střechami chebských domů – cesta napříč staletími

Díky iniciativě města Cheb a Národního památkového ústavu probíhá od roku 2015 na měšťanských domech v centru Chebu systematický průzkum a dokumentace historických...

Kroměříž, kostel Nanebevzetí P. Marie, retabulum bočního oltáře před restaurováním

V listopadu 2017 bylo dokončeno celkové restaurování oltáře Čtrnácti svatých pomocníků z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Jde o ojediněle dochovanou ukázku...

Bronzová situla z pozdní doby bronzové z Kladiny

Situla z Kladiny ve východních Čechách je unikátním nálezem, který v českých muzejních sbírkách postrádá paralely. Díky odbornému zdokumentování nálezového kontextu...

Socha sv. Pavla v Rajhradě při resturování

Koncem roku 2017 se do areálu kláštera v Rajhradě navrátila socha sv. Pavla. Komplexní restaurátorský zásah umožnil obnovu této vážně poškozené památky a představil...

Hlavní průčelí Staré radnice po celkové obnově

V roce 2017 byla dokončena komplexní obnova Staré radnice v Havlíčkově Brodě, která zahrnovala náročnou stavební rekonstrukci i restaurátorské práce na štukové výzdobě a...

Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V roce 2017 byla dokončena...

Valentinská brána a hradby Starého Města

V souvislosti s rekonstrukcí domu Na Kocandě se podařilo odkrýt pozůstatky hradebních zdí a brány z poloviny 13. století. Jedinečný objev přináší nové informace o podobě...

Nové Hrady, zámecké divadlo po restaurování

Nový zámek v Nových Hradech je díky pochopení majitele postupně opravován s maximálním respektem k jeho historickým hodnotám a významu. V roce 2017 se zde podařilo...

Strop zámku Nový Hrad, foto: Thermo Sanace s.r.o., nepodléhá CC

Soustavná obnova zámeckého areálu v Jimlíně probíhá již bezmála 20 let. Díky aktivitě vlastníka se podařilo nejen zabránit chátrání významné památky, ale také obnovit...

Zámek Třebešice v roce 2017

Vlastníci zámku v Třebešicích se již deset let věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, obnovou prošly také značně poškozené hospodářské...

Zámek v Boru u Tachova, nová expozice

Město Bor se dlouhodobě věnuje záchraně zdejšího zámeckého areálu i jeho prezentaci široké veřejnosti. Původně zchátralému objektu se tak navrací důstojná podoba a místo...