Hlasování Památky děkují – s nominacemi ostravského pracoviště NPÚ

Hlasování veřejnosti o nejpovedenější obnovu či konverzi památky, restaurování, záchranu památky, objev či prezentaci hodnot minulého roku je spuštěno. Na webu npu.cz může kdokoliv hlasováním podpořit vybraného favorita. Do konce prázdnin se rozhodne o vítězi ceny veřejnosti Památky děkují, která je součástí každoročního udílení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Uveřejněné počiny napříč celou republikou nominovala územní odborná pracoviště. Odborné pracoviště v Ostravě vybralo v kategorii Obnova památky revitalizaci konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V kategorii Objev/nález roku byl nominován objev neznámých částí románského ústupkového portálu v kostele ve Starém Městě u Bruntálu. Dokumentace architektonické plastiky s tematikou práce je navržena v kategorii Prezentace a popularizace.

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (Obnova památky, Restaurování, Památková konverze, Objev/nález roku, Prezentace a popularizace, Záchrana památky), může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii. Informace o vybraných památkách získají hlasující na webu Národního památkového ústavu. Hlasovat lze pouze pro jednu vybranou památku či počin. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v říjnu 2021.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Revitalizace konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

V letech 2019–2020 byla provedena náročná rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostela gotického založení s barokně upraveným interiérem. Rekonstrukce spočívala v konzervaci a restaurování cihlové fasády a obnově interiéru bez mobiliáře. Postupně byly všechny vnější i vnitřní prostory opatřeny celoplošným lešením a na něm byly realizovány průzkumné a následné aktivity.

V havarijním stavu se nacházela elektroinstalace z padesátých let. Cihly fasády byly pokryty krustou z exhalací, rovněž kamenné prvky fasády. Většina spodní stavby kostela vykazovala zvýšenou vlhkost. Interiér byl v 70. letech vymalován nevhodnou ahistorickou barevností, stav dřevěných hlavic na pilířích byl havarijní, části opadávaly. V letech 2005–2010 byla staticky zajištěna věž, obnovena střecha a položena nová krytina.

Provedena byla celková restaurátorská obnova pláště, obnova okenních a dveřních výplní, rekonstrukce elektroinstalace, obnova povrchů interiéru, sanace vlhkosti, restaurování kamenosochařských děl zazděných do zdiva, restaurování okenních a dveřních mříží, restaurování dveřních výplní.

Jedná se o příkladnou souhru nejrůznějších řemesel, spolupráci velkého množství jednotlivých restaurátorů na gotické památce, kdy vzhledem k velikosti a nedostupnosti nemohla být většina průzkumů provedena s předstihem a byly realizovány až v průběhu akce. Aplikován byl příkladný způsob čištění a konzervace středověkého cihelného zdiva.

Objev doposud neznámých částí pozdně románského ústupkového portálu a rekonstrukce románské stavební fáze kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě poutá soustředěnou pozornost badatelů již od 20. let 20. století. Přes strohý vzhled určený raně klasicistní přestavbou se jedná o velmi zajímavou stavbu, jejíž některé části zřetelně odkazují ke starším stavebním vývojovým etapám. Kromě gotického závěru kostela se jednalo především o část románského portálu v podvěží, jehož rozměry a podoba ale byly znejasněny mnoha vrstvami nátěrů a přístavbou barokní věže. Někteří badatelé proto existenci románského kostela ve Starém Městě zpochybňovali a průkazné doklady o ní přinesly až archeologické výzkumy provedené v letech 2002 a 2011. Ještě před tím byly v závěru gotického presbytáře objeveny nástěnné malby z přelomu 14. a 15. století, které spolu s figurálními konzolami žeber po odkrytí a restaurování dokončeném v roce 2020 dokládají bohatou uměleckou výzdobu kostela po jeho gotické přestavbě.

V letech 2019 a 2020 prošel kostel a jeho areál významnou stavební obnovou podpořenou prostředky EU v rámci programu IROP prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník během které byly dokončeny archeologické výzkumy a provedeno bylo i restaurování portálu v podvěží. V průběhu restaurátorských prací vedených MgA. Tomášem Skalíkem byla pod podlahou 2. NP věže nalezena doposud neznámá horní část jeho archivolty, další části byly zjištěny sondami provedenými do zdiva podvěží a také archeologicky pod jeho podlahou. Uvedené objevy umožnily rekonstrukci tohoto kamenického díla, které se nově řadí k největším a nejnáročněji komponovaným pozdně románským portálům v českých zemích. Je přitom nutné vyzdvihnout, že významný pokrok v poznání Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě i jeho západního portálu umožnilo nasazení moderních digitálních zobrazovacích a dokumentačních metod (laserové skenování, fotogrammetrie, archeogeofyzika, 3D modelování a tisk). Díky nim se podařilo tuto památku poměrně komplexním způsobem prozkoumat a výsledky představit veřejnosti v rámci expozice, jejíž součástí je i prezentace původní podoby románského portálu, a také archeologicky odkrytého zdiva trojlodní baziliky a jejího trojrozměrného modelu. Jedná se tak bezesporu o dobrý příklad památkové praxe realizované ve třech základních krocích (poznání, obnova a restaurování, prezentace).

Dokumentace a prezentace architektonické plastiky s tematikou práce

Vzájemně multimediálně provázané výstupy dokumentují architektonickou plastiku s tematikou práce v České republice jako dosud z mnoha důvodů opomíjené téma a přibližují ji odborné i laické veřejnosti.

Získané poznatky jsou v jednotné struktuře hesel publikovány v elektronické mapě s odborným obsahem, a to včetně příslušné fotodokumentace a odkazů na památkovou ochranu a další dokumentaci. Reprezentativní výběr získaných poznatků je publikován v knize v českém jazyce a její anglické mutaci. Publikace obsahují stručný přehled vývoje, hodnocení a ikonografii architektonické plastiky s tematikou práce, hesla vybraných realizací řazená místopisně, katalog vybraných autorů a jejich děl, přehled literatury a pramenů.

Bohatá fotografická dokumentace současného a historického stavu (dobové pohlednice a fotografie) je u řady realizací doplněna autorskými skicami a modely získanými z různých institucí díky vzájemné spolupráci, například z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie hlavního města Prahy, Národního technického muzea v Praze, Národní galerie v Praze a řady dalších. Publikace skic a modelů tak umožňuje konfrontaci realizací s původním záměrem autora, která mnohdy vyznívá velmi překvapivě.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 958, 724 474 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
redaktor