Archeologie

Archeologické pracoviště, dislokované v Opavě, vzniklo v roce 1993 delimitací expozitury Archeologického ústavu AV ČR v Brně, jejíž počátky spadají do roku 1955. V současnosti se jedná o největší archeologické pracoviště v Moravskoslezském kraji.    

Sídlo detašovaného pracoviště v Opavě, Bezručovo náměstí 1-2

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A PROSPEKCE

Mezi stěžejní činnosti pracoviště patří provádění záchranných archeologických výzkumů a také realizace prospekcí v prostoru plánovaných staveb, jejichž úkolem je za použití veškerých dostupných metod identifikovat jejich kontakt s archeologickými nalezišti a navrhnout nejvhodnější strategii záchranného archeologického výzkumu.

ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ

V rámci statutární činnosti plní odbor archeologie také úkoly vyplývající ze zákona o státní památkové péči, zejména zpracování odborných vyjádření pro vydání závazných rozhodnutí výkonných orgánů státní památkové péče a odborných podkladů pro územně plánovací dokumentaci. Systematicky jsou rovněž realizovány monitoring a dokumentace archeologických kulturních památek.

výstavy, přednášky, publikace

Pracovníci odboru archeologie ve spolupráci s řadou organizací, spolků a zájmových družení také popularizují výsledky své odborné činnosti formou výstav, přednášek a vydáváním odborných i populárně-naučných publikací.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA mK čr

Mezi hlavní oblasti vědeckého zájmu pracoviště patří pravěk Slezska, výzkum středověkých měst a fortifikací, sakrálních objektů, a také montánní a industriální archeologie. Jednotlivé výzkumné úkoly jsou realizovány s institucionální podporou MK ČR.

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Pracoviště disponuje laboratorním zázemím pro konzervátorské zpracování všech typů archeologických nálezů, specializované vybavení zde umožňuje konzervovat také rozměrné dřevěné prvky z archeologických nálezů.

MODERNÍ DEPOZITÁŘ

V roce 2015 byla dokončena výstavba nového moderního depozitáře archeologických nálezů realizovaná v rámci rekonstrukce nové správní budovy územního odborného pracoviště v Ostravě.