Stavebněhistorické průzkumy

Důležitou složkou památkové péče je poznání a podrobný průzkum památky.

Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace provádí v prvé řadě operativní průzkumy (OPD), které dokumentují situace objevené při rekonstrukčních pracích – druhotně zazděné prvky, vrstvy historických omítek nebo maleb a další doklady jednotlivých stavebních etap, které často v průběhu oprav zanikají nebo nezůstanou odkryté.

Druhou složkou činnosti oddělení je zpracování stavebněhistorických průzkumů (SHP), které mají ještě před rekonstrukcí zjistit co nejvíce informací o objektu, zpracovat souhrnné zhodnocení jeho stavební historie a na základě těchto poznatků pak ve spolupráci s kolegy z oddělení péče o památkový fond stanovit základní principy oprav.

OPD a SHP se zpracovávají podle závazných metodik, které jsou dostupné na webových stránkách Národního památkového ústavu – http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakladni-odborne-specializace/pruzkumy-pamatek/opd-operativni-pruzkumy-a-dokumentace/opd-ke-stazeni/metodiky/