Badatelna - dokumentační fondy

Systematicky budujeme a zpřístupňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k památkovému fondu Moravskoslezského kraje.

Badatelna NPÚ, ÚOP v Ostravě je přístupná v omezeném režimu a za dodržení předepsaných hygienických podmínek od 19. 4. 2021. Badatelskou návštěvu je vždy nutné předem telefonicky objednat, čas návštěvy pro jednoho badatele je omezen na jednu hodinu.

Provoz badatelny: pondělí 9:00 - 11:30 h.

Kkontaktní osoba Bc. Š. Janotová, tel. 733 530 603.

 

Provozní doba badatelny pro veřejnost:

Pondělí 13.00 – 16.00

Středa  8.30 – 11.30

Pátek    8.30 – 11.30

Návštěva badatelny možná pouze po předchozí domluvě, kapacita badatelských míst je omezená. Kontaktujte, prosím, Bc. Šárku Janotovou, telefon 595 133 907; janotova.sarka@npu.cz

 

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě tvoří materiály, které se týkají kulturních památek, objektů v plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Sbírky jsou budovány od šedesátých let 20. století, zahrnují rozsáhlý soubor obrazové dokumentace (fotoarchiv), sbírku restaurátorských zpráv, stavebněhistorické průzkumy, nálezové zprávy a operativní průzkumy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti ostravského pracoviště, sbírku plánové (projektové) dokumentace, evidenční listy kulturních památek a další součásti sbírky příloh Ústředního seznamu kulturních památek pro Moravskoslezský kraj. K nahlédnutí je také spisová agenda. Informace o části dokumentačních fondů (stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti) lze vyhledat také v elektronickém katalogu Carmen. Část dokumentačních fondů je přístupná v digitální podobě prostřednictvím datového úložiště MIS.

Dokumentační fondy jsou zpřístupněny v souladu s badatelským řádem, jehož součástí je rovněž ceník poskytovaných služeb.  Část dokumentačních fondů (spisová agenda, dokumentace k movitým kulturním památkám apod.) je zpřístupněna s omezením – na základě splnění podmínek daných badatelským řádem a interními předpisy.