Archeologické výzkumy

Celé území naší republiky je posuzováno jako území s archeologickými nálezy. V případě jakékoliv stavební činnosti, která je spojena se zásahy do terénu nebo se zemními pracemi, a může tím narušit, poškodit nebo zničit naše archeologické dědictví, je stavebník povinen ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu a následně umožnit některé z oprávněných organizací provedení záchranného archeologického výzkumu.

Odbor archeologie ostravského Národního památkového ústavu realizuje záchranné archeologické výzkumy zejména v historických centrech měst a při obnově památkově chráněných objektů a areálů, zde často současně se stavebně-historickými průzkumy a operativní stavebně-historickou dokumentací.  Pracoviště zajišťuje také záchranné výzkumy při výstavbě dopravní infrastruktury a dalších velkých investičních celků. Tradičně provádí se zapojením interních zdrojů a dotací MK ČR archeologické výzkumy pro nepodnikající fyzické osoby, především na staveništích rodinných domů.

Důležitou součást činnosti představuje také realizace prospekcí v prostoru budoucích staveb, jejichž úkolem je za použití veškerých dostupných metod identifikovat jejich kontakt s archeologickými nalezišti a navrhnout nejvhodnější strategii záchranného archeologického výzkumu.