ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Zrestaurované nástěnné malby kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli, okr. Louny

Velkorysá malířská výzdoba interiéru kostela po celkové obnově.

Kostel sv. Mikuláše na nepomyšlské návsi donedávna nebudil u běžné veřejnosti zvlášť mimořádnou pozornost. To se však změnilo, když byla roku 2012 zahájena víceletá obnova kostela z iniciativy vedení obce. Byl proveden restaurátorský průzkum omítkových vrstev, který v interiéru odhalil relikty středověkých vrstev po celém vnitřním obvodu kostela i sakristie, což prokázalo, že již středověký kostel postavený přibližně v polovině 14. století existoval v současném poměrně rozsáhlém půdorysném řešení, a také poodhalil stopy středověké malířské výzdoby. V kontinuální návaznosti na obnovu pláště, statiky a hroutícího se stropu lodi bylo následně roku 2014 započato s odkryvem nástěnných maleb. V presbytáři byly odhaleny fragmenty dvou malířsky pojednaných vrstev, starší z doby navazující bezprostředně na výstavbu kostela v okenních špaletách (pozůstatky postav apoštolů), mladší pocházející dle stylových rysů z doby pozdně poděbradské či raně jagellonské (relikty kvalitně malovaných postav v horní části severní stěny, figurální fragmenty na jižní stěně a v klenebních polích). Restaurováno bylo také štukové barokní retabulum hlavního oltáře z roku 1710 včetně oltářního obrazu Ludvíka Kohla z roku 1782 a byla rehabilitována původní barevnost. K podstatně významnějším nálezům došlo v letech 2018‒2020 při odkryvu malířské vrstvy v lodi. Zde se podařilo na severovýchodní, částečně i severní stěně odkrýt velký úsek výjevů christologického cyklu, výjev Umučení 10 000 rytířů a fragmenty dalších světeckých postav, na jižní stěně pak monumentální, dobře dochovanou postavu sv. Kryštofa a po pravé straně Vítězného oblouku výjev sv. Jiří bojujícího s drakem. Tyto malby souvisí s mladší vrstvou maleb dříve odkrytých v presbytáři. V západní části byla malířská výzdoba zničena pozdější vestavbou zděné kruchty.

Okolnosti vzniku této velkorysé malířské výzdoby jsou zahaleny tajemstvím, neboť pro předpokládané období jejich vzniku nejsou pro Nepomyšl dochovány archivní prameny o majetkové držbě a tím i patronátu nad kostelem. Přesto tento objev povyšuje kostel sv. Mikuláše v Nepomyšli mezi nejvýznamnější sakrální památky při východním úpatí Doupovských hor.  Realizace odkryvu a restaurování nástěnných maleb by se nemohla uskutečnit bez výrazné podpory obce, jejíž představitelé, především pan starosta Josef Lněníček a pan Martin Kaše, akci sledovali s velkým pochopením a zájmem a zasluhují si ocenění mj. i proto, že byla realizována bez podpory státní dotace.   

https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mikulase-2166662    

Fotografie ke stažení