ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dokumentace mostu v Klášterci nad Ohří metodou vícesnímkové fotogrammetrie

Dokumentace mostu byla zpracována metodou vícesnímkové fotogrammetrie Structure from Motion v softwaru Agisoft Metashape Professional. Geodetické zaměření bylo provedeno pomocí stanice RTK (Real Time Kinematic), která okamžitě vyhodnocuje svoji reálnou polohu v terénu. 3D model je archivován na serveru oddělení OVPD NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. U vybraných fotoplánů byly vytvořeny takzvané digitální modely reliéfu (DEM), které pomocí barevné škály odlišují vzdálené a blízké úrovně reliéfních útvarů.

Podnětem pro dokumentaci kamenného mostu přes Podmilevský potok, který se nacházel mezi ulicemi Pod Pivovarem a Pod Skalou, byla jeho plánovaná a v současnosti již dokončená demolice. Most se nacházel mimo historické jádro města v oblasti známe pod názvem Fels východně od jádra města. Konstrukce mostového oblouku a část jihovýchodní návodní zdi byly vystavěny před rokem 1842, kdy je most zaznamenán na císařském otisku mapy stabilního katastru, avšak nelze vyloučit ani jeho barokní stáří. V průběhu druhé poloviny dvacátého století došlo k rozšíření nosné konstrukce a vozovky, historická konstrukce byla opatřena novodobým mostním svrškem a novodobým mostním vybavením. 

Most byl dokumentován ve dvou etapách, kdy během první byla zpřístupněna spodní část klenby mostového oblouku, která byla později před odstraněním mostního svršku a vozovky znepřístupněna dočasnou výdřevou. Následně byly vozovka, mostní vybavení a mostní svršek spolu se zásypem odstraněny a proběhla druhá etapa dokumentace zaměřená na rub mostního oblouku a odhaleného východního líce mostu.  

Vědní obor fotogrammetrie se zabývá zpracováním informací na fotografických snímcích, tedy rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Vícesnímková fotogrammetrie využívá více snímků, které se navzájem překrývají, což se  uplatňuje především u 3D zpracování. Předmět je zachycen z různých míst z bodů, jejichž poloha je známa a lze tak dopočítat prostorovou polohu zobrazovaného předmětu.

 

Fotografie ke stažení