Lucký mlýn

Bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Dnes se jedná o jediné provozuschopné vodní kolo v okresu Litoměřice.

 čp. 45, st. p. č. 68, k. ú. Chodovlice, r. č. 102906

Lucký mlýn se nachází v jihozápadní části okresu Litoměřice mezi obcemi Chodovlice a Úpohlavy. Jedná se o bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Mlýn byl prohlášen za kulturní památku v roce 2008. O rok později bylo přikročeno k rehabilitaci lednice a reliktu vodního kola.

Před započetím stavebních prací byla zpracována podrobná dokumentace, při které bylo identifikováno 6 fází zdiva, umístění a poloměr někdejšího druhého vodního kola a byly zhodnoceny jednotlivé konstrukce z hlediska památkové hodnoty. Dřevěné části vodního kola byly bohužel v natolik špatném stavu, že bylo nutné přikročit k jejich nahrazení kopiemi. Kovové části byly citlivě opískovány a znovu uvedeny do provozu. Přestože byla železobetonová vantroka nahrazena dřevěnou konstrukcí, podařilo se zachovat většinu stavebních fází lednice a maximum stop vypovídajících o proměnách podoby prostory a využití vodní energie. Dnes se jedná se o jediné provozuschopné vodní kolo v okresu Litoměřice.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Jedná se o jeden z nejstarších zachovalých kostelů ve Šluknovském výběžku. Kostel byl naposledy opravován v 60. let 20. století.

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního...

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...

Městský dům č. p. 4/12, zvaný U Modrého hroznu, je součástí západní fronty Jezuitské ulice v historickém jádru královského města Litoměřice.

Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol. Společně s nedaleko stojícím mostem z 2. pol. 18....

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních...

Cena NPÚ