ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Úštěk, hrad, hradní nádvoří

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního systému. V objektu hradního paláce je dochováno mnoho cenných gotických a renesančních stavebních detailů a prvků, jako např. gotické sklepy sochané v pískovcovém podloží, vstupní portál, klenby, ostění apod.

čp. 3, st. p. č. 10, k. ú. Úštěk – vnitřní město, r. č. 43195/5-1892 

Úštěcký hrad pánů z Dubé byl založen v poslední čtvrtině 14. století. V 15. století byl zvýšen o patro. Další přestavba proběhla v roce 1520 a posléze v 16. století došlo k renesanční úpravě. Po roce 1677 je hrad v držení staroměstských jezuitů, kteří si zde zřídili rezidenci a objekt barokně upravili. Po zrušení řádu, od roku 1721 do roku 1779, sloužil hrad jako městská sladovna a část byla v roce 1773 upravena na pivovar. V 19. století byl používán jako skladiště a zbytek hospodářských objektů (Panský dům) sloužil k bydlení. Po 2. sv. válce byl hrad opuštěn a chátral.

Na fotografiích ze 70. let 20. století je patrné, že se hradní palác po požáru částečně zřítil, stejně jako hospodářské budovy naproti přes nádvoří. Část hospodářských budov byla posléze zbořena. V době sanace městských hradeb a sklepů v 80. letech 20. století došlo k obnově zbořené nádvorní stěny hradního paláce a k provizornímu zastřešení hradu. K cílené obnově hradu bylo přistoupeno až počátkem 21. století, kdy byl staticky zajištěn hradní palác a obnoven historický barokní krov jako replika zdokumentovaného, po požáru zaniklého krovu. Po statickém zajištění hradních objektů se přistoupilo k opravě Panského domu, hradeb a fasád. Vzhledem k nutnosti realizace inženýrských sítí byl proveden v r. 2012 archeologický výzkum, který přispěl k dalšímu poznání historie hradu a jeho středověké podobě. V roce 2014 došlo ke kompletní nové zádlažbě nádvoří, neboť ze starší autentické povrchové úpravy zbylo pouze nepoužitelné torzo smíšené kamenné dlažby v rohu nádvoří. Po dokončení dlažby byly restaurovány fasády hradního paláce a nádvoří bylo otevřeno veřejnosti. V současnosti se připravuje využití Panského domu, jako zázemí areálu hradu, a zpřístupnění hradního paláce.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních...

Cena NPÚ

Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn...